วันพุธที่ 29 พฤษภาคม ค.ศ. 2024
วันจันทร์  ให้บริการ       เวลา
แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน บริการตรวจฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง
คลินิกเฉพาะโรค สัปดาห์ที่ 1,2,5 คลินิกโรคหอบหืด 08.00 - 12.00 น.
คลินิกเฉพาะโรค สัปดาห์ที่ 3,4 คลินิกโรคไตวายเรื้อรัง 08.00 - 12.00 น.
แผนกผู้ป่วยนอกทั่วไป ตรวจรักษาโรคทั่วไป 08.00 - 20.00 น.
คลินิกอายุรกรรม ตรวจรักษาโรคทางอายุรกรรม 08.00 - 16.00 น.
คลินิกศัลยกรรมทั่วไป ตรวจรักษาโรคทางศัลยกรรมทั่วไป 08.00 - 16.00 น.
คลินิกเด็ก ตรวจรักษาโรคทั่วไปทางเด็ก 08.00 - 16.00 น.
คลินิกสูติ-นรีเวชกรรม ตรวจหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ 08.00 - 16.00 น.
คลินิกศัลยกรรมกระดูก ตรวจรักษาโรคทางศัลยกรรมกระดูก 08.00 - 16.00 น.
คลินิกตา (เฉพาะคิวนัดผ่าตัด)  08.00 - 16.00 น.
คลินิกเวชกรรมฟื้นฟู

ตรวจการทำงานของกล้ามเนื้อและเส้นประสาท

- บริการกายภาพบำบัด

- บริการทำขาเทียมและกายอุปกรณ์

- บริการฝังเข็มรักษาอาการปวดกล้ามเนื้อ

08.00 - 12.00 น.
คลินิกสุขภาพจิต ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ 08.00 - 16.00 น.
คลินิกส่งเสริมสุขภาพ รับฝากท้องรายใหม่ 08.00 - 16.00 น.
คลินิกทันตกรรม ตรวจรักษาสุขภาพฟัน 08.00 - 20.00 น.
แพทย์แผนไทย บริการนวด อบ ประคบ สมุนไพร 08.00 - 18.00 น.
คลินิกเวชกรรมไทย

ตรวจรักษาโรคตามหลักแพทย์แผนไทยและใช้

สมุนไพรไทยในการรักษา

13.00 - 16.00 น.
วันอังคาร  ให้บริการ        เวลา
แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน บริการตรวจฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง
คลินิกเฉพาะโรค สัปดาห์ที่ 1,3,5 คลินิกพิเศษ 08.00 - 12.00 น.
คลินิกเฉพาะโรค สัปดาห์ที่ 2,4 คลินิกโรควัณโรค 08.00 - 12.00 น.
แผนกผู้ป่วยนอกทั่วไป ตรวจรักษาโรคทั่วไป 08.00 - 20.00 น.
คลินิกอายุรกรรม ตรวจรักษาโรคทางอายุรกรรม 08.00 - 16.00 น.
คลินิกศัลยกรรมทั่วไป (เฉพาะคิวนัดผ่าตัด)  08.00 - 16.00 น.
คลินิกเด็ก ตรวจรักษาโรคทั่วไปทางเด็ก 08.00 - 16.00 น.
คลินิกสูติ-นรีเวชกรรม ตรวจหญิงตั้งครรภ์รายเก่า 08.00 - 16.00 น.
คลินิกศัลยกรรมกระดูก ตรวจรักษาโรคทางศัลยกรรมกระดูก 08.00 - 12.00 น.
คลินิกตา ตรวจรักษาโรคทางตา 08.00 - 16.00 น.
คลินิกเวชกรรมฟื้นฟู

ตรวจรักษาโรคทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูและฝังเข็ม

รักษาอาการปวดกล้ามเนื้อ

- บริการกายภาพบำบัด

- บริการทำขาเทียมและกายอุปกรณ์

08.00 - 12.00 น.
คลินิกสุขภาพจิต ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ 08.00 - 16.00 น.
คลินิกส่งเสริมสุขภาพ รับฝากท้องรายเก่า (คิวนัด) 08.00 - 16.00 น.
คลินิกทันตกรรม ตรวจรักษาสุขภาพฟัน 08.00 - 20.00 น.
แพทย์แผนไทย บริการนวด อบ ประคบ  สมุนไพร 08.00 - 18.00 น.

 

วันพุธ ให้บริการ        เวลา
ผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน บริการตรวจฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง
คลินิกเฉพาะโรค สัปดาห์ที่ 1,2,5 คลินิกโรคเบาหวาน 08.00 - 12.00 น.
คลินิกเฉพาะโรค สัปดาห์ที่ 3,5 คลินิกโรคเบาหวานที่ใช้ยาอินซูลิน (Insulin) 08.00 - 12.00 น.
ทุกวันพุธ สัปดาห์ที่ 2,4 คลินิกโรคหลอดเลือดสมอง 08.00 - 12.00 น.
ทุกวันพุธ สัปดาห์ที่ 1,3 คลินิกผู้สูงอายุ 08.00 - 12.00 น.
แผนกผู้ป่วยนอกทั่วไป ตรวจรักษาโรคทั่วไป 08.00 - 20.00 น.
คลินิกอายุรกรรม ตรวจรักษาโรคทางอายุรกรรม 08.00 - 16.00 น.
คลินิกศัลยกรรมทั่วไป ตรวจรักษาโรคทางศัลยกรรมทั่วไป 08.00 - 16.00 น.
คลินิกเด็ก ตรวจรักษาโรคทั่วไปทางเด็ก 08.00 - 16.00 น.
คลินิกสูติ-นรีเวชกรรม ตรวจหญิงตั้งครรภ์รายเก่า 08.00 - 16.00 น.
คลินิกศัลยกรรมกระดูก ตรวจรักษาโรคทางศัลยกรรมกระดูก 08.00 - 16.00 น.
คลินิกตา ตรวจรักษาโรคทางตา 08.00 - 20.00 น.
คลินิกเวชกรรมฟื้นฟู

- บริการกายภาพบำบัด

- บริการทำขาเทียมและกายอุปกรณ์

08.00 - 18.00 น.
คลินิกสุขภาพจิต ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ 08.00 - 16.00 น.
คลินิกส่งเสริมสุขภาพ รับฝากท้องรายเก่า (คิวนัด) 08.00 - 16.00 น.
คลินิกทันตกรรม ตรวจรักษาสุขภาพฟัน 08.00 - 20.00 น.
แพทย์แผนไทย - บริการนวด อบ ประคบ สมุนไพร 08.00 - 12.00 น.
  - บริการฝังเข็ม 13.00 - 18.00 น.
วันพฤหัสบดี  ให้บริการ       เวลา
แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน บริการตรวจฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง
คลินิกเฉพาะโรค สัปดาห์ที่ 1,2,3 คลินิกโรคหัวใจ 08.00 - 12.00 น.
คลินิกเฉพาะโรค สัปดาห์ที่ 4,5 คลินิกโรคเบาหวาน 08.00 - 12.00 น.
แผนกผู้ป่วยนอกทั่วไป ตรวจรักษาโรคทั่วไป 08.00 - 20.00 น.
คลินิกอายุรกรรม ตรวจรักษาโรคทางอายุรกรรม 08.00 - 16.00 น.
คลินิกศัลยกรรมทั่วไป ตรวจรักษาโรคทางศัลยกรรมทั่วไป 08.00 - 16.00 น.
คลินิกเด็ก ตรวจรักษาโรคทั่วไปทางเด็ก 08.00 - 16.00 น.
คลินิกสูติ-นรีเวชกรรม ตรวจรักษาโรคทางสูตินรีเวช 08.00 - 16.00 น.
คลินิกศัลยกรรมกระดูก ตรวจรักษาโรคทางศัลยกรรมกระดูก 08.00 - 12.00 น.
คลินิกตา ตรวจรักษาโรคทางตา 08.00 - 20.00 น.
คลินิกเวชกรรมฟื้นฟู

ตรวจรักษาโรคทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูและฝังเข็มรักษาอาการปวดกล้ามเนื้อ

- บริการกายภาพบำบัด

- บริการทำขาเทียมและกายอุปกรณ์

08.00 - 12.00 น.
คลินิกสุขภาพจิต ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ 08.00 - 16.00 น.
คลินิกส่งเสริมสุขภาพ บริการกระตุ้นวัคซีนเด็ก 08.00 - 16.00 น.
คลินิกทันตกรรม ตรวจรักษาสุขภาพฟัน 08.00 - 20.00 น.
แพทย์แผนไทย บริการนวด อบ ประคบ สมุนไพร 08.00 - 18.00 น.
วันศุกร์  ให้บริการ       เวลา
แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน บริการตรวจฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง
คลินิกเฉพาะโรค ทุกสัปดาห์ คลินิกโรคความดันโลหิตสูง 08.00 - 12.00 น.
แผนกผู้ป่วยนอกทั่วไป ตรวจรักษาโรคทั่วไป 08.00 - 20.00 น.
คลินิกอายุรกรรม ตรวจรักษาโรคทางอายุรกรรม 08.00 - 16.00 น.
คลินิกศัลยกรรมทั่วไป ตรวจรักษาโรคทางศัลยกรรมทั่วไป 08.00 - 16.00 น.
คลินิกเด็ก ตรวจรักษาโรคทั่วไปทางเด็ก 08.00 - 16.00 น.
คลินิกสูติ-นรีเวชกรรม ตรวจรักษาโรคทางสูตินรีเวช คลินิกวัยทอง 08.00 - 16.00 น.
คลินิกศัลยกรรมกระดูก - -
คลินิกตา - -
คลินิกเวชกรรมฟื้นฟู

ตรวจโรคทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูและฝังเข็มรักษาอาการปวดกล้ามเนื้อ

- บริการกายภาพบำบัด

- บริการทำขาเทียมและกายอุปกรณ์

08.00 - 12.00 น.
คลินิกสุขภาพจิต ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ 08.00 - 16.00 น.
คลินิกส่งเสริมสุขภาพ บริการวางแผนครอบครัว 08.00 - 16.00 น.
คลินิกทันตกรรม ตรวจรักษาสุขภาพฟัน 08.00 - 12.00 น.
แพทย์แผนไทย บริการนวด อบ ประคบ สมุนไพร 08.00 - 18.00 น.
คลินิกเวชกรรมไทย ตรวจรักษาโรคตามหลักแพทย์แผนไทยและใช้สมุนไพรไทยในการรักษา 13.00 - 16.00 น.
 
วันเสาร์ ให้บริการ       เวลา
แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน บริการตรวจฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง
แผนกผู้ป่วยนอก ตรวจรักษาโรคทั่วไป 08.00 - 20.00 น.
คลินิกเด็ก ตรวจรักษาโรคทางเด็กทั่วไป 08.00 - 12.00 น.
คลินิกทันตกรรม ตรวจรักษาสุขภาพฟัน 08.00 - 16.00 น.
แพทย์แผนไทย บริการนวด อบ ประคบ สมุนไพร 08.00 - 16.00 น.
คลินิกเวชกรรมฟื้นฟู บริการกายภาพบำบัด (เฉพาะคนไข้นัด) 08.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ ให้บริการ       เวลา
แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน บริการตรวจฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง
แผนกผู้ป่วยนอก ตรวจรักษาโรคทั่วไป 08.00 - 20.00 น.
คลินิกทันตกรรม ตรวจรักษาสุขภาพฟัน 08.00 - 16.00 น.
แพทย์แผนไทย บริการนวด อบ ประคบ สมุนไพร 08.00 - 16.00 น.
คลินิกเวชกรรมฟื้นฟู บริการกายภาพบำบัด (เฉพาะคนไข้นัด) 08.00 - 12.00 น.
ลงชื่อเข้าใช้งาน

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Close