วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน ค.ศ. 2024

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

ลำดับ ชื่อองค์กร เบอร์โทร เบอร์โทร มือถือ
1 จุดซักประวัติคลินิกไข้หวัด 1020 - -
2 ศูนย์ร้องเรียน - - 044-551556
3 สายด่วน วัคซีน - - 063-7518458
4 IC 094-5619622 - 090-9655497
5 ห้องอ่านfilmรังสีแพทย์ 1301 - -
6 PCC คลินิกหมอครอบครัว - - 088-5820313
7 ห้องให้คำปรึกษาโรคไต 8824 - -
8 ธุรการ 1005 - -
9 ห้อง LAB Erเก่า 1555 - -
10 อารีรักษ์ (งานมะเร็ง) 1216 - -
11 อาคารศัลยกรรมกระดูก 1052 1053 -
12 งานประกันสุขภาพ 1103 2012 -
13 คลินิกสูตินรีเวช 2006 - -
14 ห้องบริการปรึกษา 1028 - -
15 ห้องกิจกรรมกลุ่มผู้ป่วยจิตบำบัด 1021 - -
16 จุดซักประวัติผู้ป่วยจิตเวช 1019 - -
17 ห้องเก็บเงิน 24 ชม. 1016 - -
18 ห้องบัตร ER 1000 - -
19 ศูนย์เปล ER 1025 - -
20 ศูนย์ EMT 1275 - -
21 จุดคัดกรอง/ซักประวัติ ER 6530 - -
22 อุบัติเหตุฉุกเฉิน er 1010/1159 - -
23 ห้อง ENV 1030 - -
24 คลังพัสดุ 7067 - -
25 งานพัสดุ 1124 - -
26 การเงินและบัญชี 1263
27 งานสารบรรณ 1005
28 ธุรการฝ่ายการ 8824
29 งานการเงิน 1265 - -
30 ห้องรองฝ่ายการพยาบาล 1267
31 ห้องรองฝ่ายบริหาร (พี่อ๊อก) 1002
32 ห้องรองฝ่ายการแพทย์ (หมอกุ้ง) 1266
33 ห้องเลขา ผอ. 1272
34 สารสนเทศทางการแพทย์ 1269
35 ห้องอัตราซาวด์ x-ray(ตึกใหม่) 1307
36 ห้องรังสีแพทย์(ตึกใหม่) 1306
37 ห้องสแกนภาพ CT scan(ตึกใหม่) 1300
38 ห้องพักเวรเจ้าหน้าที่(ตึกใหม่) 1301
39 ห้องเจ้าหน้าที่ + ธุรการเคาว์เตอร์(x-ray) 1289 - -
40 ตึก X-Ray(ตึกใหม่)
41 งานอาชีอนามัย 1030 - -
42 จุดซักประวัติคลินิกหู คอ จมูก 2013
43 ห้องเลขาองค์กรแพทย์+ห้องพักแพทย์ 1318
44 ห้อง LAB 21 ตึกใหม่ 1297
45 ห้องตรวจตา 19 ตึกใหม่ 1316
46 ห้องตรวจตาห้องแพทย์ 1315
47 จุดซักประวัติคลินิกตา 1309
48 ห้องตรวจโรคทั่วไป 18 ตึกใหม่ 1296
49 ห้องตรวจโรคทั่วไป 17 ตึกใหม่ 1295
50 ห้องตรวจโรคทั่วไป 16 ตึกใหม่ 1294
51 จุดซักประวัติห้องตรวจโรคทั่วไป 1311 - -
52 ห้องพักเจ้าหน้าที่ OPD 1293
53 ห้องตรวจEKG ,ตรวจภายใน 15 ตึกใหม่ 1310
54 คลินิกอายุรกรรม 14 ตึกใหม่ 1292
55 จุดซักประวัติคลินิกอายุรกรรม 1322 - -
56 คลินิกเวชกรรมทั่วไป 13 ตึกใหม่ 1290
57 ห้องตรวจคลินิกพิศษ 12 ตึกใหม่ 1291
58 จุดซักประวัติห้องเบอร์ 11 ตึกใหม่ 1280
59 จุดซักประวัติห้องตรวจพิเศษ,เวชกรรม 1322
60 VIP ชั้น 5 8851,8852
61 Nursery 8842
62 ตึกเด็กชั้น4 8841 8842 -
63 อาคารหลังคลอด 8831,8832
64 อาคารคลอด LR 8821 -8822
65 ห้องไตเทียม / ห้อง CAPD 8823
66 งานกายภาพ(เวชกรรมฟื้นฟู) 8812 - 8814
67 ห้องผ่าตัด (OR) 1359
68 ห้องวิสัญญี ในเวลาราชการ 1358 - 0842810048
69 ห้อง HEMODIALYSIS 1277
70 ห้องเอกสาร 1288
71 ห้องจุลทรรศ์ 1304
72 ห้องเคมีคลินิก+ภูมิคุ้มกันวิทยา 1305
73 ธนาคารเลือด 1299
74 ห้องบริจาคเลือด 1298
75 ห้องจุลชีววิทยา 1303
76 เคาเตอร์หน้าห้อง LAB 1302
77 ตึก LAB
78 ห้องตรวจเด็ก 11 ตึกใหม่ 1328
79 ห้องตรวจเด็ก 10 ตึกใหม่ 1330
80 จุดซักประวัติคลินิกเด็ก 1331 1280 -
81 ห้องตรวจ 9 ตึกใหม่ 1327
82 จุดซักประวัติคลินิกศัลยกรรม 1334
83 ห้องผ่าตัดเล็ก 8 ตึกใหม่ -
84 ห้องหัตถการ 7 ตึกใหม่ 1332
85 คลินิกศัลยกรรมกระดูก 6 ตึกใหม่ 1325
86 จุดซักประวัติคลินิกศัลยกรรมกระดูก 1333
87 ห้องยาเล็ก 1278
88 ห้องจ่ายยา 5 ตึกใหม่ 1323 - 1324
89 ห้องเก็บเงิน 4 ตึกใหม่ 1091 - -
90 ห้องกิจกรรมกลุ่ม 3 ตึกใหม่ 1319
91 ห้องจนท.ห้องบัตร ตึกใหม่ 1335
92 ห้องบัตร 2 ตึกใหม่ 1317
93 จุดคัดกรองตึกใหม่ 1279
94 ศูนย์เปล (ตึกใหม่) 1329
95 ประชาสัมพันธ์ (ตึกเก่า) 1017
96 ประชาสัมพันธ์ (ตึกใหม่) 0
97 สุขศึกษาประชาสัมพันธ์ 1260
98 โสตทัศนศึกษา 5023
99 ศูนย์ช่างซ่อมบำรุง 5010
100 ห้องประชุมเล็ก ชั้น 3 1271
101 ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 1273
102 ห้องประชุมสไบทอง 5022
103 ห้องประชุมเอราวัณ 5006
104 ห้อง Fitness 5017
105 ห้องสมุด 5016
106 ศูนย์คุณภาพ 1284 - -
107 ห้องแผนงาน/โครงการ 1306 5019 -
108 บ้านพักผู้อำนวยการ 5330
109 งานการเจ้าหน้าที่ 1268
110 งานสารบรรณ 1005
111 ห้องรองฝ่ายการพยาบาล 1267
112 ห้องรองฝ่ายบริหาร 1002
113 ห้องรองฝ่ายการแพทย์ 1266
114 ห้องผู้อำนวยการ 1006
115 ร้านค้า 4 (พี่จุ๊ OPD) 5014
116 ร้านค้า 3 (พี่ติ๋ว) 5015
117 ร้านค้า 2 (ร้านรพ.) 5013
118 ร้านค้า 1 (ร้านต้อม) 5012
119 IC 1025
120 ศูนย์มะเร็ง 1216
121 กระตุ้นพัฒนาการ 1276
122 ศูนย์ REFER 1015 - -
123 ขาเทียม 1217
124 โรงผลิตน้ำ 1214 - 1215
125 เบอร์แฟกซ์ ICU 044-552094
126 เบอร์โทรศัพท์มือถือ ICU 085-8602030
127 อาคาร 7 ล่าง ICU 3711 - 085-8602030
128 ห้องพิเศษ 4 (อาคาร 6 ล่าง) 3614
129 ห้องพิเศษ 3 (อาคาร 6 ล่าง) 3613
130 ห้องพิเศษ 2 (อาคาร 6 ล่าง) 3612
131 ห้องพิเศษ 1 (อาคาร 6 ล่าง) 3611
132 อาคาร 6 ล่าง 3618 - 3619
133 ห้องพิเศษ 6 (อาคาร 5 บน) 3326
134 ห้องพิเศษ 5 (อาคาร 5 บน) 3325
135 ห้องพิเศษ 4 (อาคาร 5 บน) 3324
136 ห้องพิเศษ 3 (อาคาร 5 บน) 3323
137 ห้องพิเศษ 2 (อาคาร 5 บน) 3322
138 ห้องพิเศษ 1 (อาคาร 5 บน) 3321
139 อาคาร (5 ล่าง) จนท. 3317 - 3318
140 อาคาร (5 บน) จนท. 3327,3328,3329
141 ห้องพิเศษ 5 (อาคาร 4) 4006
142 ห้องพิเศษ 4 (อาคาร 4) 4005
143 ห้องพิเศษ 3 (อาคาร 4) 4004
144 ห้องพิเศษ 2 (อาคาร 4) 4003
145 ห้องพิเศษ 1 (อาคาร 4) 4002
146 Stroke Unit 4001 - -
147 อาคาร 4 (1) จนท. 4008 - 4009
148 ห้องพิเศษ 6 (อาคาร 3) 3006
149 ห้องพิเศษ 5 (อาคาร 3) 3005
150 ห้องพิเศษ 4 (อาคาร 3) 3004
151 ห้องพิเศษ 3 (อาคาร 3) 3003
152 ห้องพิเศษ 2 (อาคาร 3) 3002
153 ห้องพิเศษ 1 (อาคาร 3) 3001
154 อาคาร3 (2) จนท. 3008
155 อาคาร 3 (1) จนท. 3007
156 ศูนย์รับแจ้งเหตู 044-551763 - -
157 ซักฟอก 1167 - -
158 ยานพาหนะ 6546 - -
159 จ่ายกลาง 7062 7066 -
160 รปภ.บ้านพัก จนท. 1283
161 รปภ. 1117 - -
162 โรงครัว 5004
163 คลังยา 5003
164 เวชปฏิบัติครอบครัว 5002
165 แพทย์แผนไทย 5001 - 063-9780729
166 ห้องยาใน 4007
167 ห้อง X-ray(ตึกเก่า) 2002
168 ห้องส่งเสริมสุขภาพ 2004 - -
169 ห้องอัตราซาวด์ 2014
170 คลินิกสูตินรีเวช 2006
171 ทันตกรรม (อาคาร 7 บน) 3721 ,2008, 3723
172 ห้องตรวจสุขภาพจิต 23 1022
173 ห้องตรวจสุขภาพจิต 22 1023
174 จุดซักประวัติหน้าห้องสุขภาพจิต 1021
175 จุดซักประวัติหน้าห้องสุขภาพจิต 1019
176 สำนักงานคลินิกสุขภาพจิต 1028
177 ห้องเก็บเงิน(ตึกเก่า) 1016
178 ห้องจ่ายยาคลินิคเฉพาะโรค 1009
179 ห้องหัวหน้าเภสัชกร (พี่บุ้ง) 1015
180 ห้องให้การปรึกษาด้านยา 8 1014
181 ห้องตรวจ 7 1013
182 ห้องตรวจ 6 1012
183 ห้องให้การปรึกษารายบุคคล 5 1011
184 office คลินิกพิเศษ 1008
185 คลินิกเฉพาะโรค 1011 - -
186 สวัสดิการสังคม (สายตรง) 044-551556
187 Fax สวัสดิการสังคม 044-551553
188 เวชระเบียน(ยุ้ย) 1287
189 งานเรียกเก็บบัตรทอง (พี่ฝน) 1286
190 เวชระเบียนเรียกเก็บ(มุก)+ พรบ.(อ๋อ) 2012
191 เรียกเก็บ(แอม)+การเงิน (ออม) 2011
192 เลขาผู้อำนวยการ 1272 - -
193 คลินิกตา 1315 - -
194 เคาเตอร์ห้อง LAB/ห้องบริจาคเลือด 1302 1298 -
195 ห้องกิจกรรมกลุ่ม 1319 - -
196 ศูนย์เปล (ตึกใหม่) 1329 - -
197 ประชาสัมพันธ์ 0 - -
ลงชื่อเข้าใช้งาน

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Close