ผู้บริหารโรงพยาบาลปราสาท


พญ.ชูหงส์ มหรรทัศนพงศ์

ผู้อำนวยการโรงพบาลปราสาท


พญ.สิรินันท์ คงสัตยกุล

รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

นางสาวอริสา แสงเพ็ง

เภสัชกรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่

รองผู้อำนวยการฝ่ายการบริหาร

นส.ศิริรัตน์ สุระพรพิชิต

รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล

พญ.เกศินี ทุนดี

รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสุนบริการสุขภาพ

นพ.กิตติภพ แจ่มโสภณ

รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ

พญ.วันทนีย์ มามูล

รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาคุณภาพ


พญ.สิรินันท์ คงสัตยกุล

หัวหน้ากลุ่มภารกิจ

ด้านทุติยภูมิและตติยภูมิ

นางสาวอริสา แสงเพ็ง

หัวหน้ากลุ่มภารกิจ

ด้านอำนวยการ

นส.ศิริรัตน์ สุระพรพิชิต

หัวหน้ากลุ่มภารกิจ

ด้านการพยาบาล

พญ.เกศินี ทุนดี

หัวหน้ากลุ่มภารกิจ

ด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสุนบริการสุขภาพ

นพ.กิตติภพ แจ่มโสภณ

หัวหน้ากลุ่มภารกิจ

ด้านบริการปฐมภูมิ