วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2024

            การวิจัยเชิงพัฒนา เพื่อเพื่อพัฒนารูปแบบการดำเนินงานใหม่ ของงานควบคุมโรคด้วยทรัพยากร เท่าที่มีอยู่และ เพื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ระหว่าง ก่อน กับ หลัง การนำรูปแบบใหม่ที่พัฒนาขึ้น จำแนกเป็นรายปีเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2565 เครื่องมือที่ใช้ได้แก่แบบ บันทึกข้อมูลผู้ป่วย แบบบันทึกการประชุม  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติค่าเฉลี่ย ร้อยละ การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา

ผลการศึกษา พบว่า รูปแบบการดำเนินการควบคุมโรคโควิด 19 ของอำเภอท่าตูม ผลการดำเนินการ พัฒนาประกอบไปด้วย 1) มีแนวทางการดำเนินการควบคุมโรคตามมาตรฐานสอดคล้องกับบริบทของอำเภอ ท่าตูมที่เป็นลายลักษณ์อักษร  2)  มีการรายงานและวิเคราะห์ข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมโรค เพื่อ วางแผนแก้ไขปัญหา 3 )  มีการปฐมนิเทศบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เช่น พยาบาล  นักวิชาการสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข 4) กำหนดเป็นตัวชี้วัดระดับอำเภอ เพื่อติดตามอย่างต่อเนื่อง ก่อนดำเนินการใน ปีงบประมาณ 2562 ไม,พบผู้ป่วยยืนยันโควิด 19 หลังดำเนินการปีงบประมาณ 2563 พบผู้สัมผัสเลี่ยงสูง จำนวน 4,616ราย ระหว่างกักตัวได้ตรวจคัดกรองด้วย Antigen test kit ทุกราย มีศูนย์พักคอย 3แห่ง ปีงบประมาณ 2564 เริ่มมีผู้ป่วยรายแรกจำนวนผู้ป่วย 1,208รายคิดเป็นอัตราป่วยร้อยละ!.32 พบผู้สัมผัส เลี่ยงสูง จำนวน 3,482 ราย ได้รับการดูแลตามมาตรฐานที่กรดควบคุมโรคกำหนด จำนวน ผู้ป่วยเสียชีวิต 4 มีศูนย์พักคอย 22แห่ง การศึกษานี้สามารถสะท้อนให้เห็นถึงการมีแนวทางการทำงานที่ชัดเจน และสามารถ นำไปเป็นข้อมูลสะท้อนกลับปัญหาการดำเนินการ แก่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาความร่วมมือในการควบคุมโรค ติดเชื้อกลุ่มโรคอุบัติใหม่ต่อไป คำสำคัญ: โควิด 19 , โรคอุบัติใหม่

เอกสาร

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Close