วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2024

บทคัดย่อ

 

                การวิจัยเรื่อง การรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านวิทยุชุมชน เขตตำบลกังแอน  อำเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจการรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านวิทยุชุมชนและสำรวจปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านวิทยุชุมชน  โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือ ประชาชนทุกกลุ่มอายุในเขต ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จำนวน  18 หมู่บ้าน โดยการสุ่มแบบเจาะจง 181 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่  แบบสอบถาม  ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล 2  ส่วน คือ ข้อมูลทั่วไปและแบบวัดการรับรู้ข่าวสารผ่านวิทยุชุมชน  เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ วันที่ 5  มกราคม  2551 -  5  กุมภาพันธ์  2551  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนาได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 

                ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างทุกคนรับฟังข้อมูลข่าวสารผ่านวิทยุชุมชน  สถานีวิทยุ    คลื่น87.75 MHz  ที่ได้รับความนิยมและติดตามรับฟังทั้งข้อมูลข่าวสารและข้อมูลด้านสุขภาพมากที่สุด โดยเป็นสถานีวิทยุที่นำเสนอข่าวสารด้านสุขภาพและข่าวสารด้านต่างๆ   เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนให้มากที่สุดโดยไม่หวังผลกำไร    ช่วงเวลาน้อยกว่า 05.30 -24.00 น.เป็นช่วงเวลาที่ประชาชนส่วนใหญ่มีการติดตามรับฟังวิทยุชุมชน  ซึ่งจะพบว่าโดยทั่วไปของกลุ่มคนในเขตชนบทที่ต้องลุกมาประกอบอาชีพเกษตรกรรมตั้งแต่เช้า และเขตอำเภอปราสาทเป็นเส้นทางด้านคมนาคมที่ผู้สัญจรผ่านไปมาของหลายจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   วิทยุจึงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและมีความบันเทิงขณะขับขี่  ช่วงเวลานี้จึงเป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้รับฟังทุกๆคน   แนวเพลงลูกทุ่งเป็นเพลงที่มีผู้รับฟังมากที่สุด ซึ่งเพลงลูกทุ่งในปัจจุบันมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วทำให้สามารถรับฟังได้ทุกเพศทุกวัยทุกอาชีพ     ภาษาไทยผสมเขมรเป็นภาษาที่มีผู้ฟังนิยมและชื่นชอบรับฟัง  ซึ่งในเขตปราสาทเป็นเขตที่อยู่ในเขตอีสานใต้จึงเป็นภาษาที่ได้รับความนิยมที่สุด   และประชาชนมีความต้องการให้วิทยุชุมชนนำเสนอข้อมูลข่าวสารในเรื่องสาระน่ารู้ต่างๆ เพื่อนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิตให้อยู่ดีมีสุขและปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ

 

จากการค้นพบดังกล่าว       สามารถนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงสถานีวิทยุชุมชน  โดยมีการเพิ่มช่วงเวลาการให้ข้อมูลด้านสุขภาพและสาระน่ารู้มากขึ้น การปรับผังรายการโดยเน้นแนวเพลงลูกทุ่งเพื่อให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มผู้ฟังมากที่สุด   ช่วงเวลาในการจัดรายการมีการเพิ่มระยะเวลาถึง 22.00 น. ให้เหมาะสมกับจำนวนของบุคลากรและความต้องการของผู้รับฟัง  และการใช้ภาษาท้องถิ่น(เขมร) + ภาษาไทยเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มผู้รับฟังมากที่สุด

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Close