วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2024

บทคัดย่อ

          การวิจัยเชิงพรรณนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ความไม่พร้อมของผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด และศึกษาผลการเตรียมพร้อมก่อนผ่าตัดและความพร้อมก่อนผ่าตัด กลุ่มตัวอย่างคือผู้ป่วยแผนกผู้ป่วยในที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด  โดยการเลือกแบบเจาะจงจำนวน 60 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้  ใช้แบบสอบถาม 1 ชุดแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ           ข้อมูลส่วนทั่วไป           แบบสอบถามเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมก่อนผ่าตัดโดยผู้ป่วยเลือกตอบเองและ         แบบบันทึกความพร้อมก่อนการผ่าตัดทางด้านร่างกาย  ซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรงโดยผู้เชี่ยวชาญ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยได้แจกแบบสอบถาม ให้กับผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด     ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2557 วิเคราะห์โดยใช้สถิติพรรณนาได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยมีดังต่อไปนี้

          ผู้ป่วยที่ได้รับการเตรียมผ่าตัดส่วนใหญ่เคยมีประสบการณ์ผ่าตัดแล้วร้อยละ 61.7 ,  ได้รับข้อมูลจากแพทย์เจ้าของไข้ร้อยละ 76.7 , ได้รับความรู้เกี่ยวกับการผ่าตัดเพียงพอร้อยละ 80, ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการแนะนำสถานที่และบรรยากาศห้องผ่าตัดร้อยละ 80, ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวก่อนผ่าตัดครบถ้วนร้อยละ 88.3 , ต้องการรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวก่อนและหลังการผ่าตัดร้อยละ 31.7

          ผลการศึกษาผู้ป่วยที่มีความพร้อมก่อนการผ่าตัด แผนกที่ Set ผ่าตัดส่วนใหญ่คือแผนกศัลยกรรมร้อยละ 53.3 , เป็น Case Emergency ร้อยละ 58.3, NPO time > 8 ชั่วโมงร้อยละ 98.3 , การถอดเครื่องประดับหรือเก็บฟันปลอมมีความพร้อมร้อยละ 90 , ความพร้อมด้านการทำความสะอาดผิวหนังร้อยละ 96.7 , ความพร้อมด้านการตรวจทางห้องปฏิบัติการ/ EKG/X-ray ร้อยละ 100 , ความพร้อมในการการใส่สายสวนปัสสาวะ/อุจจาระ/ปัสสาวะก่อนมาห้องผ่าตัดร้อยละ 100 , ความพร้อมเรื่องการเตรียมเอกสารการลงบันทึกสัญญาณชีพก่อนผ่าตัด/การลงนามในใบยินยอมการผ่าตัดร้อยละ 98.3 และผลการศึกษาพบว่ามีเพียงร้อยละ13.3 ที่ไม่พร้อมก่อนการผ่าตัดและร้อยละ86.7 มีการเตรียมความพร้อมก่อนการผ่าตัดได้ครบถ้วน

          ข้อเสนอแนะจากการวิจัยนี้ได้แก่พยาบาลหรือบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแล ควรมีการเยี่ยมก่อนและหลังการผ่าตัด  เน้นการแนะนำการปฏิบัติตัวเนื้อหาให้ครอบคลุมโรคนั้น เปิดโอกาสซักถามให้มากขึ้นหรือมีเอกสารแผ่นพับ รูปภาพเพื่อให้อ่านเข้าใจได้ง่ายแจกให้ผู้ป่วยก่อนกลับบ้าน

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Close