วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2024

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง การศึกษาเกณฑ์ปกติด้านพัฒนาการของเด็กวัยแรกเกิด – 5 ที่ขึ้นทะเบียนบัตรทอง มี ท. ใน CUPในเขตอำเภอปราสาท ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลปราสาทระหว่างวันที่  1เดือนตุลาคม  2555ถึง 15 พฤศจิกายน  2555  นี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเรื่อง เกณฑ์ปกติ (Norm)ด้านพัฒนาการของเด็กวัยแรกเกิดถึง 5 ปีกลุ่มตัวอย่างคือ ประชากรเด็กวัย 0- 5 ปี ที่ขึ้นทะเบียนบัตรทอง มี ท. ใน CUPในเขตอำเภอปราสาท  โดยใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน จำนวน  200  ราย  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่แบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล  3 ส่วน  คือ  ข้อมูลทั่วไปของผู้ปกครอง  ข้อมูลทั่วไปของเด็ก  และแบบสอบถามที่ใช้ประเมินพัฒนาการเด็กวัย 0- 5 ปี โดยมีผู้วิจัย  เป็นผู้ทดสอบ  เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการหดสอบกุ่มตัวอย่าง ระหว่างวันที่  1 ตุลาคม 2555  -   15  พฤศจิกายน  2555  วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้สถิติพรรณนาได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่าโดยภาพรวม  กลุ่มตัวอย่างมีพัฒนาการที่ดีในด้านทักษะการใช้ภาษา  ร้อยละ  76  , และน้อยที่สุด คือพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก  ร้อยละ 71 ,ช่วงอายุระหว่าง  0 -  12  เดือน  มีพัฒนาการด้านทักษะการใช้ภาษา  ร้อยละ 76.3  รองลงมาคือ ทักษะการช่วยเหลือตัวเองและสังคม  ร้อยละ 74.8  และน้อยที่สุดคือพัฒนาการด้านความใจภาษา ร้อยละ 70.4, ช่วงอายุระหว่าง  13  - 24 เดือน  มีพัฒนาการด้านเนื้อมัดใหญ่ร้อยละ 78.1 รองลงมาคือพัฒนาการด้านทักษะการช่วยเหลือตัวเองและสังคม ร้อยละ 68.8 และมีพัฒนาการน้อยสุดด้านการใช้ภาษา  ร้อยละ 59.4,ช่วงอายุระหว่าง  25 -  36  เดือน  มีพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ และทักษะการใช้ภาษา  ร้อยละ 80  และน้อยที่สุดคือพัฒนาการด้านทักษะการช่วยเหลือตัวเองและสังคม ร้อยละ 53.3, ช่วงอายุระหว่าง  37 - 48  เดือน  มีพัฒนาการในทุกๆด้าน  คิดเป็นร้อยละ 100 ,ผู้มารับบริการที่มีช่วงอายุระหว่าง  49 - 60  เดือน  มีพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก และทักษะการใช้ภาษา  ร้อยละ 100    น้อยที่สุดคือพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่และด้านทักษะการช่วยเหลือตัวเองและสังคม  ร้อยละ 77.8

จากการค้นพบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ควรมีการประเมินพัฒนาการเด็กอย่างต่อเนื่องและควรมีการส่งเสริมพัฒนาการในแต่ละด้าน  หากพบว่ามีพัฒนาการช้า ควรได้รับการส่งเข้าคลินิกกระตุ้นพัฒนาการ เพื่อรับการรักษาอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Close