วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2024

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงพรรณนาครั้งนี้   มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบ AdjRW ก่อนและหลังการตรวจสอบเวชระเบียนผู้ป่วยในสิทธิบัตรทองของโรงพยาบาลปราสาท กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ป่วยในสิทธิบัตรทอง โรงพยาบาลปราสาท จำนวน  8,572 ราย   โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  คือแบบบันทึกเวชระเบียนข้อมูลผู้ป่วยใน   ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล 2  ส่วน  ได้แก่ ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลการวินิจฉัยของแพทย์ผู้ทำการจำหน่ายกับข้อมูลการวินิจฉัยหลังการตรวจสอบเวชระเบียน  เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการค้นข้อมูลย้อนหลัง จากเวชระเบียนผู้ป่วยใน โดยใช้กลุ่มตัวอย่างระหว่าง  1 มกราคม 2555 ถึง 30 กันยายน 2555

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา  ได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และสถิติวิเคราะห์  ได้แก่  Paired –Samples T test  

ผลการวิจัยพบว่าค่า AdjRW ของผู้ป่วยในสิทธิ บัตรทองโรงพยาบาลปราสาท หลังการตรวจสอบเวชระเบียน มีค่า AdjRW  เพิ่มสูงขึ้น

จากการศึกษาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า  โรงพยาบาลปราสาทได้รับเงินจัดสรรตามเกณฑ์ DRG เพิ่มสูงขึ้นตามค่า AdjRW ที่เพิ่มขึ้น การศึกษาดังกล่าวควรมีการส่งเสริมการวินิจฉัยโรคของแพทย์ให้ครอบคลุมและครบถ้วนมากยิ่งขึ้นในผู้ป่วยในแต่ละราย เพราะการวินิจฉัยโรคของแพทย์มีความสำคัญต่อการคำนวณเกณฑ์ DRG มีผลต่อการจัดสรรเงิน และเพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดสรรเงินงบประมาณที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ต่อไป

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Close