วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2024

การศึกษาครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงวิเคราะห์(Analytical Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อ สำรวจภาวะอ้วนลงพุงของบุคลากรโรงพยาบาลปราสาท และเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะอ้วนลงพุงของบุคลากรโรงพยาบาลปราสาท กลุ่มตัวอย่างคือบุคลากรโรงพยาบาลปราสาท ยกเว้นสตรีตั้งครรภ์และสตรีหลังคลอดภายใน 3 เดือนโดยการเลือกสุ่มอย่างง่าย ( Simple Random Sampling ) จำนวน 112 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล 4  ส่วน คือ ข้อมูลทั่วไป,สภาวะสุขภาพ,ข้อมูลครอบครัว และการตรวจร่างกาย ซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2555 – 31 ตุลาคม 2555 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติวิเคราะห์ ได้แก่ Chi-square test ผลการวิจัยมีดังต่อไปนี้

กลุ่มตัวอย่างมีที่มีภาวะอ้วนลงพุงร้อยละ 25.9 และไม่มีภาวะอ้วนลงพุง ร้อยละ 74.1 และเมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์กับภาวะอ้วนลงพุง ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความสัมพันธ์กับภาวะอ้วนลงพุงของบุคลากรโรงพยาบาลปราสาท คือประวัติการเข้ารับบริการที่คลินิกไร้พุง,ประวัติการเจ็บป่วยของพี่น้องสายตรงที่เป็นโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ส่วนตัวแปรอื่นๆ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตำแหน่ง รายได้ ประวัติการสูบบุหรี่ ประวัติการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ประวัติการชอบรับประทานรสชาดอาหารและประวัติการออกกำลังกาย ไม่มีความสัมพันธ์กับภาวะอ้วนลงพุง

จากการค้นพบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า บุคลากรที่มีประวัติการเจ็บป่วย/โรคประจำตัวควรได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด  เน้นในเรื่องการปฏิบัติตามข้อแนะนำอย่างเคร่งครัด  โดยเฉพาะผู้ที่มีประวัติเข้ารับบริการที่คลินิกไร้พุง,บุคลากรที่มีประวัติการเจ็บป่วย/โรคประจำตัวของคนในครอบครัวโดยเป็นพี่น้องสายตรงเจ็บป่วยด้วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงควรจะได้รับความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ  และป้องกันโรค  เพื่อป้องกันภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคด้านพฤติกรรม ซึ่งส่วนใหญ่มักจะถูกละเลย บุคลากรทุกคนต้องได้รับการเฝ้าระวังโรค โดยได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี ได้แก่ วัดความดันโลหิต  วัดระดับ BMI   วัดเส้นรอบเอว  รวมทั้งการซักประวัติด้านพฤติกรรมเสี่ยงและควรมีการศึกษาคุณภาพชีวิตของบุคลากรกลุ่มเสี่ยงดังกล่าว เพื่อเป็นข้อมูลในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาในเชิงลึกต่อไป     

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Close