วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2024

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพการปฏิบัติงานบริการพนักงานเปล  ค้นหาปัญหาและข้อเสนอแนะต่อการบริการ   โดยกลุ่มตัวอย่างได้แก่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลปราสาทตามหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานเปล   จำนวน  80 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่  แบบสอบถาม  ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล  2  ส่วน  คือข้อมูลทั่วไป และแบบตรวจสอบคุณภาพการบริการ  ซึ่งผ่านการตรวจสอบความเชื่อมั่นโดยวิธีของอัลฟาของครอนบาค  มีค่าเท่ากับ  0.69  เก็บข้อมูลตัวอย่างระหว่างวันที่  10 มกราคม  2551  ถึง วันที่ 10 กุมภาพันธ์  2551  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนาได้แก่ จำนวน ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

          ผลการวิจัยพบว่า  ด้านพฤติกรรมการบริการ  ความคิดเห็นอุปกรณ์ที่ใช้ปฏิบัติงานมีความสะอาด และตรวจเช็คอุปกรณ์พร้อมใช้งาน มาก  ร้อยละ  65.0    เจ้าหน้าที่เวรเปลมีการทำความสะอาดและตรวจเช็คอุปกรณ์ก่อนและหลังการใช้งานทุกครั้ง  ด้าน การส่งผู้ป่วยผิดแผนก  พบว่าบุคลากรส่วนใหญ่ คิดว่า เข้าใจในลำดับขั้นตอนการให้บริการมาก  ร้อยละ  46.3 ,เจ้าหน้าที่เวรเปลต้องมีความเข้าใจในขั้นตอนในการให้บริการของแต่ละหน่วยงาน โดยผ่านการประชุมชี้แจงของหน่วยงาน ทุกๆ เดือน  ด้านพฤติกรรมการให้บริการ  พบว่าบุคลากรส่วนใหญ่คิดว่า มีการแต่งกายสุภาพเรียบร้อย  มาก  ร้อยละ 92.5,   เจ้าหน้าที่เวรเปลได้รับทราบระเบียบการแต่งกายในการขึ้นปฏิบัติงานตามมาตรฐานทีมพัฒนาบุคลากรโรงพยาบาลปราสาท

จากการค้นพบข้อมูล สามารถนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนางานการให้บริการผู้ป่วยได้ดังนี้  การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจะต้องมีความปลอดภัย  นิ่มนวล  ใช้อุปกรณ์ที่ถูกต้อง  เหมาะสม  ตามแนวทางการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและพฤติกรรมบริการที่ดี      มีการตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ก่อนใช้งานทุกครั้ง  ประเมินสภาพผู้ป่วยตามความเหมาะสม  ส่งผู้ป่วยผิดแผนกจะต้องมีการทบทวนคำสั่งก่อนเคลื่อนย้ายผู้ป่วย  ตรวจสอบสิ่งส่งตรวจ  สิ่งของผู้ป่วย  ประสานงานระหว่างแผนกรับ-ส่งผู้ป่วยปลายทาง มีการติดตามพฤติกรรมคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง  ให้เกิดความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ   ญาติ  และหน่วยงานอื่นมากที่สุด

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Close