วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2024

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ของทารกแรกเกิดที่มีน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม โดยการศึกษาย้อนหลังในมารดาที่คลอดบุตรในโรงพยาบาลปราสาทระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2547-30 กันยายน 2550 ใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากสมุดจดรายงานการคลอด กลุ่มตัวอย่างได้แก่ มารดาครรภ์เดี่ยวอายุครรภ์เมื่อคลอด 37-42 สัปดาห์ โดยทารกมีชีวิตแบ่งกลุ่มศึกษา ได้แก่มารดาที่คลอดบุตรน้ำหนักน้อยกว่า 2,500  กรัม จำนวน 150 ราย และกลุ่มควบคุม ได้แก่ มารดาที่คลอดบุตรน้ำหนัก 2,500กรัมขึ้นไปจำนวน 150 ราย ซึ่งมาจากการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่แบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลทั่วไปของหญิงตั้งครรภ์ ซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติวิเคราะห์ได้แก่ Chi-square test

ผลการวิจัย พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 20-34 ปี ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีเพียงส่วนน้อย รับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ มีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสคู่ ส่วนใหญ่ ตั้งครรภ์ครั้งแรก มีส่วนน้อยที่มีประวัติการคลอดก่อนกำหนดและมีโรคประจำตัวร่วมขณะตั้งครรภ์ ซึ่งโรคร่วมที่พบขณะตั้งครรภ์คือโรคความดันโลหิตสูง  

จาการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์พบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อทารกที่มีน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ อาชีพ การศึกษา สถานภาพการสมรส และภาวะถุงน้ำคร่ำแตกก่อนกำหนด

ส่วนปัจจัยด้านอื่นๆได้แก่ อายุ จำนวนครั้งของการตั้งครรภ์ การคลอดก่อนกำหนด โรคร่วมขณะตั้งครรภ์ ความเข้มข้นของเลือด น้ำหนักที่เพิ่มตลอดการตั้งครรภ์ และภาวะมีเลือดออกขณะตั้งครรภ์ไม่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดทารกน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Close