วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม ค.ศ. 2024
ประเภทเอกสาร ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
หัวข้อเรื่องร่างเอกสารประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar cell) ขนาดกำลังผลิตไม่น้อยกว่า 550 กิโลวัตต์ บนอาคารของโรงพยาบาลปราสาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียดร่างเอกสารประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar cell) ขนาดกำลังผลิตไม่น้อยกว่า ๕๕๐ กิโลวัตต์ บนอาคารของโรงพยาบาลปราสาท
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานฯ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 45 (2)
ไฟล์ดาวน์โหลด
ไฟล์เอกสาร
ลงชื่อเข้าใช้งาน

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Close