วันอังคารที่ 28 มีนาคม ค.ศ. 2023

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

ลำดับ ชื่อองค์กร เบอร์โทร เบอร์โทร มือถือ
1 ห้อง ENV 1356
2 คลังพัสดุ 5020
3 การเงิน (กิ่ง) 1001
4 งานการเจ้าหน้าที่ 1265
5 งานพัสดุ 1264
6 การเงินและบัญชี 1263
7 งานสารบรรณ 1005
8 ธุรการฝ่ายการ 8824
9 งานการเงิน (ปุ๊,ก้อย,) 1004
10 งานการเงิน (พี่ก้อย) 1005
11 ห้องรองฝ่ายการพยาบาล 1267
12 ห้องรองฝ่ายบริหาร (พี่อ๊อก) 1002
13 ห้องรองฝ่ายการแพทย์ (หมอกุ้ง) 1266
14 ห้องเลขา ผอ. 1272
15 สารสนเทศทางการแพทย์ 1269
16 ห้องอัตราซาวด์ x-ray(ตึกใหม่) 1307
17 ห้องรังสีแพทย์(ตึกใหม่) 1306
18 ห้องสแกนภาพ CT scan(ตึกใหม่) 1300
19 ห้องพักเวรเจ้าหน้าที่(ตึกใหม่) 1301
20 ห้องเจ้าหน้าที่ + ธุรการเคาว์เตอร์(ตึกใหม่) 1289
21 ตึก X-Ray(ตึกใหม่)
22 งานอาชีอนามัย 1212
23 จุดซักประวัติคลินิกหู คอ จมูก 2013
24 ห้องเลขาองค์กรแพทย์+ห้องพักแพทย์ 1318
25 ห้อง LAB 21 ตึกใหม่ 1297
26 ห้องตรวจตา 19 ตึกใหม่ 1316
27 ห้องตรวจตาห้องแพทย์ 1315
28 จุดซักประวัติคลินิกตา 1309
29 ห้องตรวจโรคทั่วไป 18 ตึกใหม่ 1296
30 ห้องตรวจโรคทั่วไป 17 ตึกใหม่ 1295
31 ห้องตรวจโรคทั่วไป 16 ตึกใหม่ 1294
32 จุดซักประวัติห้องตรวจโรคทั่วไป 1313 -1314
33 ห้องพักเจ้าหน้าที่ OPD 1293
34 ห้องตรวจEKG ,ตรวจภายใน 15 ตึกใหม่ 1310
35 คลินิกอายุรกรรม 14 ตึกใหม่ 1292
36 จุดซักประวัติคลินิกอายุรกรรม 1311
37 คลินิกเวชกรรมทั่วไป 13 ตึกใหม่ 1290
38 ห้องตรวจคลินิกพิศษ 12 ตึกใหม่ 1291
39 จุดซักประวัติห้องเบอร์ 11 ตึกใหม่ 1280
40 จุดซักประวัติห้องตรวจพิเศษ,เวชกรรม 1322
41 VIP ชั้น 5 8851,8852
42 Nursery 8842
43 กุมารเวชกรรมชั้น 4 8841
44 อาคารหลังคลอด 8831,8832
45 อาคารคลอด LR 8821 -8822
46 ห้องไตเทียม / ห้อง CAPD 8823
47 งานกายภาพ(เวชกรรมฟื้นฟู) 8812 - 8814
48 ห้องผ่าตัด (OR) 1359
49 ห้องวิสัญญี ในเวลาราชการ 1358
50 ห้อง HEMODIALYSIS 1277
51 ห้องเอกสาร 1288
52 ห้องจุลทรรศ์ 1304
53 ห้องเคมีคลินิก+ภูมิคุ้มกันวิทยา 1305
54 ธนาคารเลือด 1299
55 ห้องบริจาคเลือด 1298
56 ห้องจุลชีววิทยา 1303
57 เคาเตอร์หน้าห้อง LAB 1302
58 ตึก LAB
59 ห้องตรวจเด็ก 11 ตึกใหม่ 1328
60 ห้องตรวจเด็ก 10 ตึกใหม่ 1330
61 จุดซักประวัติคลินิกเด็ก 1331
62 ห้องตรวจ 9 ตึกใหม่ 1327
63 จุดซักประวัติคลินิกศัลยกรรม 1334
64 ห้องผ่าตัดเล็ก 8 ตึกใหม่ -
65 ห้องหัตถการ 7 ตึกใหม่ 1332
66 คลินิกศัลยกรรมกระดูก 6 ตึกใหม่ 1325
67 จุดซักประวัติคลินิกศัลยกรรมกระดูก 1333
68 ห้องยาเล็ก 1278
69 ห้องจ่ายยา 5 ตึกใหม่ 1323 - 1324
70 ห้องเก็บเงิน 4 ตึกใหม่ 1320
71 ห้องกิจกรรมกลุ่ม 3 ตึกใหม่ 1319
72 ห้องจนท.ห้องบัตร ตึกใหม่ 1335
73 ห้องบัตร 2 ตึกใหม่ 1317
74 จุดคัดกรองตึกใหม่ 1279
75 ศูนย์เปล (ตึกใหม่) 1329
76 ประชาสัมพันธ์ (ตึกเก่า) 1017
77 ประชาสัมพันธ์ (ตึกใหม่) 0
78 สุขศึกษาประชาสัมพันธ์ 1260
79 โสตทัศนศึกษา 5023
80 ศูนย์ช่างซ่อมบำรุง 5010
81 ห้องประชุมเล็ก ชั้น 3 1271
82 ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 1273
83 ห้องประชุมสไบทอง 5022
84 ห้องประชุมเอราวัณ 5006
85 ห้อง Fitness 5017
86 ห้องสมุด 5016
87 ศูนย์คุณภาพ 1020
88 ห้องแผนงาน/โครงการ 5018 - 5019
89 บ้านพักผู้อำนวยการ 5330
90 คลังพัสดุ 5020
91 การเงิน (กิ่ง) 1001
92 งานการเจ้าหน้าที่ 1268
93 งานการเจ้าหน้าที่ 1265
94 งานพัสดุ 1264
95 การเงินและบัญชี 1263
96 งานสารบรรณ 1005
97 งานการเงิน (ปุ๊,ก้อย) 1004
98 งานการเงิน (พี่ก้อย) 1005
99 ห้องรองฝ่ายการพยาบาล 1267
100 ห้องรองฝ่ายบริหาร 1002
101 ห้องรองฝ่ายการแพทย์ 1266
102 ห้องเลขา ผอ. 1272
103 ห้องผู้อำนวยการ 1006
104 ร้านค้า 4 (พี่จุ๊ OPD) 5014
105 ร้านค้า 3 (พี่ติ๋ว) 5015
106 ร้านค้า 2 (ร้านรพ.) 5013
107 ร้านค้า 1 (ร้านต้อม) 5012
108 IC 1025
109 ศูนย์มะเร็ง 1216
110 กระตุ้นพัฒนาการ 1276
111 ศูนย์ REFER 1261
112 ขาเทียม 1217
113 โรงผลิตน้ำ 1214 - 1215
114 เบอร์แฟกซ์ ICU 044-552094
115 เบอร์โทรศัพท์มือถือ ICU 085-8602030
116 อาคาร 7 ล่าง ICU 3711
117 ห้องพิเศษ 4 (อาคาร 6 ล่าง) 3614
118 ห้องพิเศษ 3 (อาคาร 6 ล่าง) 3613
119 ห้องพิเศษ 2 (อาคาร 6 ล่าง) 3612
120 ห้องพิเศษ 1 (อาคาร 6 ล่าง) 3611
121 อาคาร 6 ล่าง 3618 - 3619
122 ห้องพิเศษ 6 (อาคาร 5 บน) 3326
123 ห้องพิเศษ 5 (อาคาร 5 บน) 3325
124 ห้องพิเศษ 4 (อาคาร 5 บน) 3324
125 ห้องพิเศษ 3 (อาคาร 5 บน) 3323
126 ห้องพิเศษ 2 (อาคาร 5 บน) 3322
127 ห้องพิเศษ 1 (อาคาร 5 บน) 3321
128 อาคาร (5 ล่าง) จนท. 3317 - 3318
129 อาคาร (5 บน) จนท. 3327,3328,3329
130 ห้องพิเศษ 5 (อาคาร 4) 4006
131 ห้องพิเศษ 4 (อาคาร 4) 4005
132 ห้องพิเศษ 3 (อาคาร 4) 4004
133 ห้องพิเศษ 2 (อาคาร 4) 4003
134 ห้องพิเศษ 1 (อาคาร 4) 4002
135 Stroke Unit 2007
136 อาคาร 4 (1) จนท. 4008 - 4009
137 ห้องพิเศษ 6 (อาคาร 3) 3006
138 ห้องพิเศษ 5 (อาคาร 3) 3005
139 ห้องพิเศษ 4 (อาคาร 3) 3004
140 ห้องพิเศษ 3 (อาคาร 3) 3003
141 ห้องพิเศษ 2 (อาคาร 3) 3002
142 ห้องพิเศษ 1 (อาคาร 3) 3001
143 อาคาร3 (2) จนท. 3008
144 อาคาร 3 (1) จนท. 3007
145 EMT 044-551763
146 ซักฟอก 5009
147 ยานพาหนะ 5008
148 จ่ายกลาง 5007
149 รปภ.บ้านพัก จนท. 1283
150 รปภ. 5005
151 โรงครัว 5004
152 คลังยา 5003
153 เวชปฏิบัติครอบครัว 5002
154 แพทย์แผนไทย 5001
155 ห้องยาใน 4007
156 ห้อง X-ray(ตึกเก่า) 2002
157 ห้องส่งเสริมสุขภาพ 2004 - 5028
158 ห้องอัตราซาวด์ 2014
159 คลินิกสูตินรีเวช 2006
160 ทันตกรรม (อาคาร 7 บน) 3721 ,2008, 3723
161 ห้องตรวจสุขภาพจิต 23 1022
162 ห้องตรวจสุขภาพจิต 22 1023
163 จุดซักประวัติหน้าห้องสุขภาพจิต 1021
164 จุดซักประวัติหน้าห้องสุขภาพจิต 1019
165 สำนักงานคลินิกสุขภาพจิต 1028
166 ห้องเก็บเงิน(ตึกเก่า) 1016
167 ห้องจ่ายยาคลินิคเฉพาะโรค 1009
168 ห้องหัวหน้าเภสัชกร (พี่บุ้ง) 1015
169 ห้องให้การปรึกษาด้านยา 8 1014
170 ห้องตรวจ 7 1013
171 ห้องตรวจ 6 1012
172 ห้องให้การปรึกษารายบุคคล 5 1011
173 office คลินิกพิเศษ 1008
174 คลินิกเฉพาะโรค 1262
175 สวัสดิการสังคม (สายตรง) 044-551556
176 Fax สวัสดิการสังคม 044-551553
177 เวชระเบียน(ยุ้ย) 1287
178 งานเรียกเก็บบัตรทอง (พี่ฝน) 1286
179 เวชระเบียนเรียกเก็บ(มุก)+ พรบ.(อ๋อ) 2012
180 เรียกเก็บ(แอม)+การเงิน (ออม) 2011
181 เลขาผู้อำนวยการ 1272 - -
182 คลินิกตา 1309 1315 -
183 เคาเตอร์ห้อง LAB/ห้องบริจาคเลือด 1302 1298 -
184 ห้องบัตรตึกใหม่ 1317 - -
185 ศูนย์เปล (ตึกใหม่) 1329 - -
186 ประชาสัมพันธ์ 0 - -
ลงชื่อเข้าใช้งาน

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Close