วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2024

พัฒนาแนวทางการเฝ้ าระวังและแนวทางการช่วยเหลือกรณีผู้ป่ วยทรุดลงด้วยภาวะฉุกเฉิน เช่น MI ที่แผนก OPD ทั่วไป ด้วยการท างานเป็ นทีมและค านึงถึงความปลอดภัย ท าให้การเฝ้ าระวังและการเตรียมความพร้อมมีประสิทธิภาพ

เอกสาร
 

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Close