วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2024

การวิจัยเชิงทดลองครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระยะเวลาการลดระดับยา sevoflurane หลังปิดยา ในผู้ป่วยที่ได้รับการระงับความรู้สึกแบบทั่วตัว ใน fresh gas flow ที่ต่างกัน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้ป่วยที่มีอายุ 15-60 ปี ไม่มีโรคประจำตัวที่ได้รับการผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบ และได้รับการระงับความรู้สึกแบบทั่วตัวรวมระยะเวลาการผ่าตัดไม่เกิน 2 ชั่วโมง จำนวน 60 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 30 คนใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling)โดยวิธีจับฉลาก แบบบันทึกข้อมูล ประกอบไปด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปและความเข้มข้นของ sevoflurane(Fi et)   ตามช่วงเวลา  เก็บรวบรวมข้อมูลผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัด ณ โรงพยาบาลปราสาท จ.สุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2557-30 พฤษภาคม 2557 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติวิเคราะห์ ได้แก่ t-test ผลการวิจัยมีดังต่อไปนี้

  • 60 ราย ไม่มีความแตกต่างกันทั้งในเรื่อง

เพศ , กลุ่มอายุ และดัชนีมวลกาย                                                           

              ระยะเวลาการลดระดับยา sevoflurane หลังปิดยา ในผู้ป่วยที่ได้รับการระงับความรู้สึกแบบทั่วตัว พบว่ากลุ่มทดลองที่ใช้ Fresh gas flow 4 L/min มีการลดระดับยา sevoflurane กระทั่งถึง MAC awake ใช้เวลาเฉลี่ย 3.1 นาที  เร็วกว่ากลุ่มทดลองที่ใช้ Fresh gas flow 2 L/min ซึ่งใช้เวลาเฉลี่ย 4.4 นาที

เปรียบเทียบการลดระดับยา sevoflurane ในผู้ป่วยที่ใช้ fresh gas flow ที่ต่างกัน

เมื่อทดสอบความแตกต่างทางสถิติ พบว่า การลดระดับยา sevoflurane ของกลุ่ม Fresh gas flow          4 L/min กับกลุ่มทดลองที่ใช้ Fresh gas flow 2 L/min มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย ได้แก่ ในการให้การระงับความรู้สึกแบบทั่วตัวในผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัด วิสัญญีควรใช้fresh gas flow 4 L/min เพื่อให้มีการลดระดับยาSevoflurane ได้เร็วกว่า ใช้ Fresh gas flow 2 L/minและควรปิดSevoflurane ก่อนเสร็จสิ้นการผ่าตัด 4 นาที  ในกรณีใช้ Fresh gas flow 2 L/min  หรือ ปิดก่อนเสร็จสิ้นการผ่าตัด 3 นาที ในกรณีที่ใช้ Fresh gas flow 4 L/min เพื่อให้ผู้ป่วยฟื้นจากการรับยาระงับความรู้สึกได้ในช่วงเวลาที่เหมาะสม

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Close