วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2024

บทคัดย่อ

            การวิจัยเชิงวิเคราะห์แบบย้อนหลังครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตราการคลอดก่อนกำหนด

และเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการคลอดก่อนกำหนด กลุ่มประชากร คือ มารดาที่มาคลอดในโรงพยาบาลปราสาท ณ หน่วยงานห้องคลอด ที่คลอดระหว่างปีงบประมาณ 2556 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม พ.ศ.2555 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2556 ระยะเวลา 12 เดือน จำนวน 1708 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบบันทึกข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลอายุ การศึกษา ข้อมูลการฝากครรภ์ ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ และภาวะคลอดก่อนกำหนด โดยผ่านการตรวจสอบความตรงของเนื้อหา จากผู้เชี่ยวชาญ เก็บรวบรวมข้อมูลจากเวชระเบียน ทะเบียนคลอด และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติวิเคราะห์ ได้แก่ Chi- square test

            ผลการวิจัยพบว่ามีอัตราการคลอดก่อนกำหนดร้อยละ 10.9 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด ได้แก่  การศึกษา จำนวนครั้งการฝากครรภ์คุณภาพตามเกณฑ์ของ WHO โรคแทรกซ้อนของหญิงตั้งครรภ์  น้ำหนักตัวเพิ่มที่ขึ้นระหว่างตั้งครรภ์ จำนวนครั้งการคลอด และทารกตายในครรภ์ ส่วนปัจจัยอื่นๆ เช่น อายุ ประวัติการคลอดก่อนกำหนดในครรภ์ก่อน มีความสัมพันธ์กับการเกิดการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด แต่ไม่มีความสัมพันธ์ทางสถิติ

         จากการค้นพบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ควรให้การดูแลมารดาครอบคลุมทุกด้านในทุกระยะของการตั้งครรภ์  โดยให้ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วม    รวมถึงการคัดกรองซักประวัติหญิงตั้งครรภ์ให้ครอบคลุมอย่างเป็นระบบ เพื่อการวางแผนครอบครัวสำหรับมารดาที่ต้องการมีบุตรคนต่อไป ควรมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องในเรื่องกิจกรรมการเฝ้าระวังการคลอดก่อนกำหนดจากโรงพยาบาลและหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในสตรีที่ตั้งครรภ์อายุน้อย และในสตรีที่ตั้งครรภ์อายุมาก และควรให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวขณะตั้งครรภ์ เพื่อป้องกันและลดอัตราการคลอดก่อนกำหนด

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Close