วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2024

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงการทดลองเบื้องต้น(pre-experimental reseach) ครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการนวดไทยสายราชสำนักร่วมกับการกดจุดสะท้อนฝ่าเท้าเพื่อลดอาการปวดหลัง (LBP) กลุ่มตัวอย่างได้แก่ผู้มารับการรักษาในคลินิกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลปราสาท  จังหวัดสุรินทร์  จำนวน 40 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบบันทึกข้อมูลผู้มารับบริการประกอบด้วย 3ส่วน ได้แก่ ข้อมูลทั่วไป,การตรวจร่างกาย และมาตรวัดระดับความเจ็บปวด  เก็บรวบรวมข้อมูลโดยเริ่มเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2557  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา  ได้แก่ จำนวน ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และสถิตวิเคราะห์ได้แก่  Repeated Measure Design ผลการวิจัยมีดังต่อไปนี้

          ผลการศึกษาพบว่า ความปวดของผู้ป่วยหลังการนวดลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

          จากการวิจัยดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า   แพทย์แผนไทย  ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครสาธารณสุขควรส่งเสริมและสนับสนุน  ความรู้ ทัศนคติ เกี่ยวกับอาการปวดหลังที่ถูกต้อง และจัดอบรมทักษะด้านการนวดไทย รวมถึงการปฏิบัติตัวและข้อควรระวังหลังจากมารับบริการนวดเพื่อการรักษา  และประชาชนในพื้นที่สามารถนำความรู้  ทักษะ ที่ได้มาปฏิบัติ เพื่อดูแลคนในครอบครัว ในชุมชน เพื่อเป็นการพึ่งพาตนเอง  อีกทั้งลดการใช้ยาที่ไม่เหมะสม ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้  ลดและป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นในระยะยาว

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Close