วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2024

การวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบความเจ็บปวดของแผลผ่าตัดไส้ติ่ง แบบ Transverse incision และ Gridiron’s  incision โรงพยาบาลปราสาทนี้เป็นการวิจัยเชิงกึ่งทดลองมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความเจ็บปวดของแผลผ่าตัดไส้ติ่งแบบTransverseincision และ Gridiron’s  incision และเปรียบเทียบระดับความเจ็บปวดของแผลผ่าตัดไส้ติ่งแบบTransverse และ Gridiron’s  incision กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้มารับบริการผ่าตัดไส้ติ่งที่โรงพยาบาลปราสาท กลุ่มละ 30 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม ประกอบด้วย 2 ส่วน คือส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป และส่วนที่2 แบบประเมินความเจ็บปวด ซึ่งผ่านการทดสอบความตรงโดยผู้เชี่ยวชาญ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้ป่วยเอง ระหว่างวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 - 12 พฤษภาคม 2557 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน และสถิติวิเคราะห์ ได้แก่ Independent –test

          ผลการวิจัยพบว่า  ระดับความเจ็บปวดของผู้ป่วยที่ผ่าตัดไส้ติ่งแบบTransverse incision และ แบบ Gridiron’s incision จำแนกตามคุณลักษณะทางประชากร เศรษฐกิจ และสังคม ไม่มีความเกี่ยวข้องกับความเจ็บปวด   แต่เมื่อเปรียบเทียบระดับความเจ็บปวด แบบ Transverse incision และ Gridiron’s incision พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยหลังผ่าตัด 24 ชม.  และก่อนจำหน่ายกลับบ้าน มีความแตกต่างกัน ส่วนผลเมื่อมาติดตามอาการภายใน 7-10 วัน ไม่มีความแตกต่างกัน

          จากการค้นพบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า แผลผ่าตัดไส้ติ่งแบบ Gridiron’s incision มีความเจ็บปวดมากกว่า ในบทบาทของพยาบาลควรเน้นในเรื่องการให้การพยาบาลแก่ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดกลุ่มนี้ในการบรรเทาความเจ็บปวด เพื่อการฟื้นฟูสภาพร่างกายหลังการผ่าตัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนในระบบต่างๆ รวมทั้งช่วยให้ผู้ป่วยมีประสบการณ์ที่ดีในการดูแลที่ได้รับจากทีมสุขภาพ

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Close