วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2024

บทคัดย่อ

          การวิจัยเชิงพรรณนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยฟันผุ ถอน อุด ของฟันน้ำนมในเด็กกลุ่มอายุ 5 ปี และค่าเฉลี่ยฟันผุ ถอน อุด ของฟันแท้ ในเด็กกลุ่มอายุ 12 ปี ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลปราสาทและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไพล โดยศึกษาในเด็กกลุ่มอายุ 5 และ 12 ปีทั้งหมดที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ประกอบด้วยเด็กในกลุ่มอายุ 5 ปี มีจำนวน 208 และ 56 คน กลุ่มอายุ 12 ปี มีจำนวน 144 และ 38 คน ตามลำดับ ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลย้อนหลังจากแบบบันทึกการตรวจสภาวะช่องปากประจำปีการศึกษา 2556 ของแต่ละพื้นที่ วิเคราะห์ข้อมูลด้วย สถิติพรรณนา ได้แก่ จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ ได้แก่  Independent t-test    ผลการวิจัยมีดังต่อไปนี้

          ในกลุ่มอายุ 5 ปี ค่าเฉลี่ยผุ ถอน อุด ในฟันน้ำนมในเขตพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลปราสาท (dmft = 1.21 ซี่/คน) มีค่าน้อยกว่าในเขตพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไพล (dmft = 2.06 ซี่/คน) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

          ส่วนในกลุ่มอายุ 12 ปี ค่าเฉลี่ยผุ ถอน อุดในฟันแท้ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลปราสาท (DMFT = 0.80 ซี่/คน) มีค่าน้อยกว่าในเขตพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไพล (DMFT = 1.04 ซี่/คน) แต่ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

          จากการค้นพบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ในการที่จะทำให้ปัญหาการเกิดฟันผุลดลง ควรมีการวางแผนกำหนดนโยบายและกรอบภาระงานที่ชัดเจน ให้กับทันตบุคลากรที่ประจำอยู่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เพื่อสะดวกในการติดตามและนิเทศงาน เน้นทันตกรรมป้องกัน มากกว่าการให้การรักษาเพียงอย่างเดียว นอกจากนี้ยังควรมีการศึกษาและวิจัยที่ทำให้ทราบถึงปัจจัยที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดฟันผุเขตเมืองและชนบทต่อไป

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Close