วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2024

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้นนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบระดับการเปลี่ยนแปลงของระดับหน้าท้องก่อนและหลังการทำการทับหม้อเกลือของหญิงหลังคลอดวิธีปกติ  กลุ่มตัวอย่างคือหญิงหลังคลอดที่คลอดด้วยวิธีปกติได้ ในเขตพื้นที่อำเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์   โดยการเลือกผู้มารับบริการ จำนวน 27 คน  อายุระหว่าง 18 – 30 ปี เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบบันทึกข้อมูล  ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล 3 ส่วน คือ ข้อมูลทั่วไป  การตรวจร่างกาย และการบริการที่ได้รับ เก็บข้อมูลโดยการบันทึกระหว่างเดือนกรกฎาคม – ตุลาคม 2555 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา  ได้แก่  จำนวน  ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติวิเคราะห์  ได้แก่  Repeated Measure Design 

ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเปลี่ยนแปลงของค่าเฉลี่ยเส้นรอบเอวรายคู่ หลังการทับหม้อเกลือหลังคลอด ค่าเฉลี่ยของ เส้นรอบเอวลดลงทุกครั้ง ยกเว้นครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4

                   จากการวิจัยดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ควรมีการประชาสัมพันธ์ ให้มีการทับหม้อเกลือมากขึ้นในหญิงหลังคลอดวิธีปกติ ซึ่งสามารถทำได้หลังคลอด 1 สัปดาห์ ซึ่งส่งผลดีต่อระบบสรีระร่างกายของหญิงหลังคลอด และมีการเก็บรวบรวมข้อมูลทำการวิจัยเพื่อให้เป็นที่น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Close