วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2024

การวิจัยเรื่องความต้องการการดูแลผู้ป่วยใส่ท่อทางเดินหายใจ ของผู้ป่วยและญาติผู้ดูแล  ในหอผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลปราสาท  ปี พ.ศ. 2555 นี้  เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจความต้องการการดูแลผู้ป่วยใสท่อทางเดินหายใจและเปรียบเทียบความต้องการการดูแลผู้ป่วยใส่ท่อทางเดินหายใจของผู้ป่วยและญาติผู้ดูแลจำแนกตามปัจจัยต่างๆ  กลุ่มตัวอย่างคือ  ผู้ป่วยใส่ท่อทางเดินหายใจ และญาติผู้ดูแล ที่มารับบริการในหอผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลปราสาท  เป็นการเลือกแบบเจาะจง จำนวน 100 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่แบบสอบถาม  ซึ่งประกอบด้วย  3 ส่วนคือ ข้อมูลทั่วไป  แบบสอบถามความต้องการการดูแลผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจและข้อเสนอแนะต่อการดูแลผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจของผู้ป่วยและญาติ ซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา ตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ  และทดสอบความเชื่อมั่นโดยใช้สัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค ผลของแบบสอบถามความต้องการการดูแลผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจของผู้ป่วยและญาติมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.95 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างวันที่ระหว่างวันที่ 1 กันยายน-30 พฤศจิกายน  2555  การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา  ได้แก่ จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติวิเคราะห์ ใช้ t -test และ F – test

ผลการวิจัยพบว่า  ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจและญาติผู้ดูแลมีความต้องการ การดูแลโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก(=2.43) ความต้องการการดูแลผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจของผู้ป่วยและญาติผู้ดูแลมีความแตกต่างกันในกลุ่มที่มีจำนวนวันเข้ารับการรักษาที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  ส่วนปัจจัยด้านอื่นๆ  ได้แก่  เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส  อาชีพ  รายได้ การวินิจฉัยโรค ประสบการณ์การใส่ท่อทางเดินหายใจ และ ประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยใส่ท่อทางเดินหายใจ  พบว่าไม่มีความแตกต่างกัน

จากการค้นพบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า  บุคลากรทางการพยาบาลควรมีแนวทางการให้ข้อมูล ผู้ที่จะได้รับการใส่ท่อช่วยหายใจและญาติผู้ดูแล ให้คลอบคลุมทั้งในระยะก่อน ขณะใส่และคาท่อช่วยหายใจ รวมถึงภายหลังเอาท่อช่วยหายใจออกเพื่อลดความวิตกกังวลและตอบสนองความต้องการที่ถูกต้องและเหมาะสม

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Close