วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2024

การวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด เป็นการวิจัยเชิงวิเคราะห์แบบย้อนหลัง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาอัตราการเกิดภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด และวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด กลุ่มตัวอย่างคือมารดาที่คลอดในโรงพยาบาลปราสาท   ที่คลอดบุตรมีคะแนน   Apgar score น้อยกว่าหรือเท่ากับ 7  ทุกราย  จำนวน 53 ราย และสุ่มอย่างง่ายแบบมีระบบ ในมารดาที่คลอดบุตรมีคะแนน Apgar score มากกว่า 7  จำนวน 106 ราย รวมทั้งหมด 159 ราย   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบบันทึกข้อมูลตัวแปรต่างๆ จำนวน 11  ตัวแปร  เก็บรวบรวมข้อมูลย้อนหลัง จากประวัติผู้ป่วยใน และ ทะเบียนคลอด  ในมารดาที่คลอดตั้งแต่ 21  ตุลาคม 2549 – 20 กันยายน 2550    วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติวิเคราะห์ได้แก่  Chi – Square  กำหนดระดับความมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

  ผลการวิจัยพบว่า  อัตราการเกิดภาวะขาดออกซิเจน เท่ากับ 39.52:1,000 การเกิดมีชีพ ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติคือ  ระยะเวลารอคลอด  น้ำหนักทารกแรกเกิด  วิธีการคลอด ลักษณะของส่วนนำ  ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์และภาวะแทรกซ้อนขณะคลอด  ส่วนปัจจัยอื่นๆ ไม่มีผลต่อการเกิดภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด

จากการค้นพบดังกล่าวสามารถนำไปเป็นแนวทางในการลดภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิดได้โดย อาศัยการทำงานเป็นทีม ระหว่างคลินิกฝากครรภ์ ห้องคลอด เวชปฏิบัติครอบครัว  สูตินรีแพทย์ และกุมารแพทย์  โดยต้องมีการเตรียมความพร้อมของมารดาตั้งแต่ก่อนการตั้งครรภ์  ขณะตั้งครรภ์ และขณะคลอด   และมีการทำงานเชิงรุกเข้าถึงชุมชน  เพื่อรณรงค์ให้หญิงวัยเจริญพันธ์ตั้งครรภ์เมื่อพร้อม  มีการเฝ้าระวังทุกระยะตั้งแต่ตั้งครรภ์ จนถึงคลอด   รวมทั้ง  การพัฒนาด้านการให้ข้อมูลคำแนะนำแก่หญิงตั้งครรภ์ และวางแผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่มีส่วนในการดูแลมารดาทารก เพื่อให้การดูแลมารดาและทารกอย่างมีคุณภาพ

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Close