วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2024

          การวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว  6  เดือน  เป็นการวิจัยเชิงวิเคราะห์  โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว  6  เดือน และเพื่ออธิบายคุณลักษณะทางประชากรของมารดาที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว  6  เดือนได้สำเร็จ  กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาคือมารดาที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว  6  เดือนได้สำเร็จจำนวน  100  คน  และมารดาที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว  6  เดือนไม่สำเร็จจำนวน  200  คน  ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่  แบบบันทึกที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา  ได้แก่ ข้อมูลเชิงปริมาณ  จำนวน  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  สถิติวิเคราะห์ได้แก่  ไคสแควร์  กำหนดระดับความมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05

          ผลการวิจัยพบว่า  อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว  6  เดือน  เท่ากับร้อยละ 23.14    ปัจจัยที่มีผลต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว  6  เดือนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติคือ  อาชีพ  ส่วนปัจจัยอื่นๆไม่มีผลต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว  6  เดือน

          จากข้อค้นพบดังกล่าว  สามารถนำไปเป็นแนวทางพัฒนาการสอนสุขศึกษาเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว  6  เดือน  เน้นการนำไปใช้ได้ในมารดาที่ต้องกลับไปทำงาน  และมีรูปแบบการสอนให้ครอบคลุมทั้งมารดา  ครอบครัว  มีการจัดทีมให้คำปรึกษา  การติดตามอย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อส่งเสริมให้มารดาที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว  6  เดือนมีอัตราที่สูงขึ้น

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Close