วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2024

                          การวิจัยเรื่อง   ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดช่วยคลอดทางหน้าท้อง (c/s)  นี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา        โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอุบัติการณ์และปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากผ่าตัดช่วยคลอดทางหน้าท้อง     กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาคือ ผู้คลอดด้วยวิธีผ่าตัดช่วยคลอดทางหน้าท้องโรงพยาบาลปราสาท จำนวน    197  ราย  ซึ่งเก็บตัวอย่างแบบเจาะจง ( Purposive  sampling )  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่   แบบบันทึกการเก็บข้อมูลที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น   ซึ่งผ่านการทดสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ    วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา   ได้แก่ จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติวิเคราะห์ โดยใช้สถิติวิเคราะห์ได้แก่  สหสัมพันธ์อย่างง่าย( Simple correlation)  กำหนดระดับความมีนัยสำคัญทางสถิติทางสถิติที่ระดับ 0.05

                          ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดช่วยคลอดทางหน้าท้องคือ ระยะเวลาการผ่าตัดคลอด  ส่วนปัจจัยด้าน   อายุ  อาชีพ    การฝากครรภ์   ระยะการมีน้ำเดิน  โรคร่วมขณะตั้งครรภ์  น้ำหนักก่อนคลอด ลำดับการตั้งครรภ์    ความเข้มข้นเลือดไม่มีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดช่วยคลอดทางหน้าท้อง    

                             จากข้อค้นพบดังกล่าว สามารถนำไปพัฒนา เพื่อลดความเสี่ยงต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในการผ่าตัดคลอดโดยไม่จำเป็น  ทั้งในด้านการตรวจสอบข้อมูลต่างๆก่อนการผ่าตัดคลอดเพื่อความพร้อม ได้แก่ ข้อมูลทั่วไป   ข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดคลอด และ สภาวะของทารกในครรภ์    รวมทั้งการเตรียมพร้อมของทีมผ่าตัด เพื่อให้สามารถดูแลผู้ป่วยให้ได้รับการผ่าตัดที่ปลอดภัย ไม่มีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้น

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Close