วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2024

                  การวิจัยนี้วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความถูกต้องของการวินิจฉัยโรคไข้เลือดออกตามเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลกของโรงพยาบาลปราสาท  ศึกษาการได้รับการตรวจเบื้องต้นและการตรวจเบื้องต้นทางห้องปฏิบัติการของ ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก  ตัวอย่างที่ศึกษา ได้แก่ ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก จำนวน 341 ราย ที่มีวันเริ่มป่วยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2549 ถึง 31 กรกฎาคม 2550  เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบสวนโรคไข้เลือดออกเฉพาะรายและตารางเปรียบเทียบการวินิจฉัยโรคไข้เลือดออก ตามเกณฑ์ WHO  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า มีความถูกต้องของการวินิจฉัยผู้ป่วยโรคไข้เดงกี่ DF  ตามเกณฑ์ WHO ร้อยละ 56.8  ความถูกต้องของการวินิจฉัยผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก DHF  ตามเกณฑ์ WHO ร้อยละ 70.5   ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกได้รับการตรวจทูนิเกต์ ร้อยละ 61.6  ตรวจเม็ดเลือดขาว (WBC) ร้อยละ 74.2  ตรวจเกล็ดเลือด (platelet) ร้อยละ 96.2 และได้รับการตรวจความเข้มข้นของเลือด (Hct.) ร้อยละ 97.4   จึงควรกำหนดเป็นนโยบายหรือแนวทางแก่แพทย์ผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลให้ใช้ เกณฑ์การวินิจฉัยโรคไข้เลือดออกของ WHO เป็นแนวทางในการวินิจฉัยโรคผู้ป่วยไข้เลือดออก

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Close