วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2024

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID-19 เป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสกลุ่มโคโรน่า ที่ท าให้มี
อาการไข้ และระบบทางเดินหายใจบกพร่อง โดยส่วนใหญ่ผู้ป่วยมักมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ หายใจล าบาก บางรายมีอาการปอด
อักเสบรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ จากการปฏิบัติงานที่ผ่านมาพบปัญหาและอุปสรรค ดังนี้ ด้านโครงสร้าง ยังไม่มีห้องแรงดันลบ ไม่
มีแนวทางในการดูแลผู้ป่วยวิกฤต และเจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ ทักษะในการดูแลผู้ป่วย High risk PUI / COVID-19 จึงได้มีการ
พัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยระยะวิกฤตโควิด จึงส่งผลให้ไม่พบอุบัติการณ์อุปกรณ์ไม่พร้อมใช้ บุคลากรปฏิบัติตามแนวทาง
ถูกต้องร้อยละ 100 ไม่พบอุบัติการณ์ไม่เพียงพอ บุคลากรไม่เชื้อจากการปฏิบัติงาน บุคลากรพอใจต่อแนวทางร้อยละ 83.00
 

เอกสาร

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Close