วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2024

วัยท ำงำนเป็นแรงงำนที่ช่วยให้ประเทศพัฒนำและขับเคลื่อนทุกด้ำนโดยเฉพำะทำงด้ำน
เศรษฐกิจ แรงงำนยังเป็นส่วนส ำคัญในกำรหำเลี้ยงครอบครัว เจ้ำหน้ำที่ทำงด้ำนสำธำรณสุขถือเป็นกลุ่มวัย
ท ำงำนที่ต้องพบกับควำมเสี่ยงมำกมำยทั้งทำงด้ำนกำยภำพ ชีวภำพ จิตสังคมและอุบัติเหตุจำกงำน ปัญหำที่
พบ คือ กำรประเมินควำมเสี่ยงทำงด้ำนสุขภำพยังท ำได้ไม่ครอบคลุมหน่วยงำนเนื่องจำกทีมงำนยังขำดองค์
ควำมรู้และประสบกำรในกำรจัดบริกำรด้ำนอำชีวอนำมัย วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย เพื่อพัฒนำรูปแบบกำร
ด ำเนินงำนใหม่ ของงำนอำชีวอนำมัยด้วยทรัพยำกรเท่ำที่มีอยู่ เพื่อเปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำน ระหว่ำง
ก่อน กับ หลัง กำรน ำรูปแบบใหม่ที่พัฒนำขึ้น มำด ำเนินกำร จ ำแนกเป็นรำยปี เป็นวิจัยพัฒนำเชิงทดลอง
(Experimental Development Research) แบบกลุ่มเดียว วัดผลก่อน-หลัง กำรทดลองหลำยครั้ง สิ่งที่ใช้ใน
กำรทดลอง (Experimental Intervention) คือ รูปแบบกำรด ำเนินงำน (Working Model) ที่พัฒนำขึ้น น ำไป

ทดลองที่โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2559 ถึง 31 สิงหำคม 2562 โดยมีกำร
ปรับปรุงเป็นระยะๆ อย่ำงต่อเนื่อง ใช้ประชำกรทั้งหมดเป็นกลุ่มตัวอย่ำง วิเครำะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณำ
(Descriptive Statistics) และ กำรวิเครำะห์เนื้อหำ (Content analysis)
ผลกำรศึกษำพบว่ำ หลังกำรนำรูปแบบที่พัฒนำขึ้น มำด ำเนินกำร คุณภำพงำน เพิ่มขึ้นจำกกำรที่
หน่วยงำนภำยในโรงพยำบำลและโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลได้รับกำรประเมินกำรจัดบริกำรอำชีวอนำ
มัยแบบครบวงจร จำกเดิมไม่สำมำรถระบุได้ถึงอันตรำยที่เกิดจำกกำรท ำงำนปัจจุบันมีกำรประเมินควำมเสี่ยง
โรคจำกกำรท ำงำนเป็นระยะพร้อมทั้งสำมำรถป้องกันไม่ให้เกิดซ้ ำ ประกอบไปด้วย ด้ำนกำรยศำสตร์มีวิธีกำร
ประเมินองศำที่ปลอดภัยของกำรใช้คอมพิวเตอร์ในกลุ่ม จนท. ท ำงำนเอกสำรและมีกำรจัดสถำนีงำนที่ป้องกัน
อำกำรปวด บ่ำ ไหล่ ด้ำนชีวภำพ จนท.กลุ่มเสี่ยงได้รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ในหน่วยงำนกลุ่มเสี่ยงต่อกำร
ติดเชื้อ ด้ำนกำยภำพ มีกำรตรวจวัด แสงเสียง ควำมร้อน เพื่อประกอบกำรแก้ไขให้มีสถำนีงำนที่เหมำะสม
ด้ำนเคมี มีกำรซ้อมเพื่อป้องกันอันตรำยจำกสำรเคมีตก หก หล่น รูปแบบที่พัฒนำขึ้นและได้ผ่ำนกำรทดลองใช้
จริงแล้ว 2 ปี ประกอบด้วย 1)หลักวิชำกำร มีโครงสร้ำงมีเอกสำรของระบบงำนที่ชัดเจนมีวิธีปฏิบัติ มีคู่มือกำร
ท ำงำนและ 2) Work Instructions ที่ใช้ ยึดหลักผู้รับบริกำรเป็นศูนย์กลำง ก่อนด ำเนินกำรปี 2559 จ ำนวน
หน่วยงำนที่ได้รับกำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนอำชีวอนำมัยในโรงพยำบำล ร้อยละ 20.75 หลังด ำเนินกำรพบว่ำ
ด ำเนินกำรได้ร้อยละ 57.17, 68.49 ในปี 2560 2561 และ 2562ถึง2564 ร้อยละ100 ตำมล ำดับ จำกสิ่งที่ได้
จำกกำรด ำเนินงำน ในทุกกิจกรรมใช้แนวคิด วิธีกำรของ Knowledge Management กำรพัฒนำองค์กรอย่ำง
ยั่งยืน โดยกำรบูรณำกำรจำกทุกภำคส่วนอย่ำงกลมกลืน
 

เอกสาร

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Close