วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2024

บทคัดย่อ

 

การวิจัยเรื่อง   ประสิทธิผลของการเข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุ่มข้าราชการที่มีผลการตรวจสุขภาพประจำปีผิดปกตินี้เป็นแบบกึ่งทดลอง ในลักษณะ  pretest – posttest  group  design  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมของกลุ่มข้าราชการที่มีผลตรวจสุขภาพประจำปีผิดปกติที่เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล   กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาคือข้าราชการในโรงพยาบาลปราสาทจำนวน  30  คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่  แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  ซึ่งผ่านการทดสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา(Content  Validity)  และหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability)   โดยวิธีครอนบาชได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบความเครียด 0.65  ด้านพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ 0.73  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา   วิเคราะห์ความแปรปรวนของกลุ่มตัวแปรที่เป็นอิสระกัน    โดยใช้ค่าสถิติ t – test           

                ผลการวิจัยพบว่าข้าราชการที่มีผลตรวจสุขภาพประจำปีผิดปกติมีพฤติกรรมในการดูแลตนเองโดยการตรวจสุขภาพประจำปีอยู่ในระดับดีมาก  แต่การศึกษาพฤติกรรมพบว่าข้าราชการที่เข้าโครงการมีภาวะโรคอ้วน  ดัชนีมวลกาย (BMI) มากกว่า 24.9  คิดเป็นร้อยละ 30.0  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของข้าราชการที่มีผลการตรวจสุขภาพประจำปีผิดปกติก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการฯ  ไม่แตกต่างกัน  เนื่องมาจากระยะเวลาทำแบบทดสอบก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการไม่ห่างกันมากคือใช้ระยะเวลาประมาณ 3 สัปดาห์ ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมซึ่งได้รับความรู้  ทัศนคติ  และพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพนำไปปฏิบัติยังสามารถไม่เห็นผลในระยะเวลานั้นได้  การตอบแบบสอบถามในครั้งหลังไม่แตกต่างไปจากเดิม  เป็นสาเหตุทำให้ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม

                จากข้อค้นพบดังกล่าว  สามารถนำไปเป็นแนวทางพัฒนาการจัดทำโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในหน่วยงานสาธารณสุขทุกแห่งได้  นำไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการทำโครงการโดยเน้นความรู้  ทักษะ  สร้างพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ถูกต้องอย่างต่อเนื่อง  

 

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Close