วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2024

บทคัดย่อ

 

การวิจัยเชิงพรรณนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของงานประชาสัมพันธ์  และเพื่อสำรวจความต้องการต่องานประชาสัมพันธ์ของผู้มารับบริการโรงพยาบาลปราสาท  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ที่มารับบริการตรวจรักษาทั้งหมด ที่มารับการบริการที่แผนกผู้ป่วยนอก รพ.ปราสาท อ.ปราสาท จ.สุรินทร์   จำนวน 225 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม   ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูล 3 ส่วน คือ ข้อมูลทั่วไป  แบบวัดความพึงพอใจ และ แบบสำรวจความต้องการต่องานประชาสัมพันธ์ ซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ และทดสอบความเชื่อมั่นโดยวิธีอัลฟาของครอนบาค (Cronbach’alpha coefficient)  มีค่าเท่ากับ  0.80  เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ        แจกแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างที่มารับการบริการที่แผนกผู้ป่วยนอก รพ.ปราสาท  ในระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม  2555 – 24 พฤศจิกายน 2555 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

                ผลการวิจัยพบว่าในภาพรวมของความพึงพอใจต่อการให้บริการงานประชาสัมพันธ์  อยู่ในระดับปานกลาง (= 2.33)   และพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อบุคลิก ท่าทาง การพูดของเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ อยู่ในระดับมาก   (= 2.36) 

                จากข้อค้นพบดังกล่าวสามารถนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาระบบบริการ  และโครงสร้างทางกายภาพ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน  โดยใช้กระบวนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล และกระบวนการพัฒนาเครือข่ายตามมาตรฐานสาธารณสุข   เพื่อให้ความพึงพอใจต่อการให้บริการงานประชาสัมพันธ์ของผู้รับบริการให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้นกว่าเดิม

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Close