วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2024

บทคัดย่อ

          การวิจัยเรื่อง            ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับบริการอย่างต่อเนื่องของผู้ป่วยจิตเวชโรงพยาบาลปราสาท ปี 2555 นี้ป็นการวิจัยเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับบริการ อย่างต่อเนื่องของผู้ป่วยจิตเวช กลุ่มตัวอย่าง คือผู้ป่วยจิตเวชที่มารับบริการที่งานสุขภาพจิต ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยการสุ่มแบบเจาะจง จำนวน  82  ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล  4 ส่วน คือ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม แบบสอบถามความรู้  พฤติกรรมการดูแลของญาติ และแบบสอบถามความพึงพอใจ  ซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ  และทดสอบความเชื่อมั่น โดยวิธีอัลฟาของครอนบราค(Conbach’ alpha coefficient) วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้สถิติพรรณนาได้แก่ จำนวน ร้อยละ   ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติวิเคราะห์ ได้แก่ ไคสแควร์ 

ผลการวิจัยมีดังต่อไปนี้ กลุ่มตัวอย่างพบว่า เพศ อายุ   การศึกษา  สถานภาพสมรส อาชีพ หรือรายได้  การดูแลของญาติ  พฤติกรรมบริการไม่มีความสัมพันธ์กัน ด้าน ความรู้ การปฏิบัติตัว การดูแลสุขภาพมีความสัมพันธ์ต่อการรับยาต่อเนื่องโดยผู้ป่วยมีความรู้เรื่องการปฏิบัติตัว ต่ำมากว่ามีความรู้สูง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ คือ 61.00 และ 88.90 ตามลำดับ

จากการค้นพบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ควรมีการเพิ่มความรู้ เรื่องการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง ของผู้ป่วยจิตเวช รวมถึงญาติหรือผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชเพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน อาจมีการจัดตั้งกลุ่ม หรือชมรม เพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนในด้านความรู้หรือประสบการณ์ มีการช่วยเหลือเรื่องงบประมาณเพื่อให้ผู้ป่วยจิตเวชสามารถดูแลตนเอง และเพิ่มเครือข่ายนอกระบบสาธารณสุขเพื่อการดูแลผู้ป่วยจิตเวชต่อไป

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Close