วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2024

บทคัดย่อ

          การวิจัยเชิงพรรณนาครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้และการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยหลังผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบ  กลุ่มตัวอย่างคือ  ผู้ป่วยหลังผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบขณะพักรักษาที่ แผนกศัลยกรรมทั่วไป  โรงพยาบาลปราสาท  จังหวัดสุรินทร์    โดยการเลือกแบบเจาะจง  จำนวน  50  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่  แบบสอบถามซึ่งประกอบด้วยข้อมูล 2  ส่วน  คือข้อมูลทั่วไป และแบบทดสอบความรู้ของโรคไส้ติ่งอักเสบและการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยหลังผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบซึ่งผ่านตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญและทดสอบความเชื่อมั่นโดยวิธีอัลฟาของของบรอนบาค   ด้านความรู้  เท่ากับ 0.72

ด้านการปฏิบัติตัว  เท่ากับ    0.60    เก็บรวบรวมข้อมูลโดยให้ ตอบแบบสอบถามด้วยตัวเอง ระหว่างวันที่ 

1  มกราคม พ.ศ. 2557    – 30 เมษายน   พ.ศ. 2557  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ข้อมูลเชิงพรรณนาได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน     ผลการวิจัย  มีดังต่อไปนี้

กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เรื่องการผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบอยู่ใน  ระดับสูง ร้อยละ 46.0 

ระดับปานกลาง  ร้อยละ 44.0   และระดับต่ำ ร้อยละ 10.0

 กลุ่มตัวอย่างที่มีการปฏิบัติตัวหลังผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบอยู่ในระดับสูง  ถึงร้อยละ  70.0

ระดับปานกลาง  ร้อยละ 26.0 และระดับต่ำ ร้อยละ 4.0

          จากการศึกษา พบว่า  ควรมีการให้ความรู้ในเรื่องโรคไส้ติ่งอักเสบมากขึ้น  โดยเน้นในเรื่อง การเข้ารับการรักษาทันทีเมื่อมีอาการของโรคไส้ติ่งอักเสบ   เพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน จากการมารับการรักษาล้าช้า และเมื่อผู้รับบริการเข้ารับการรักษาโดยการผ่าตัด  พยาบาลในหน่วยงาน  ควรมีโปรแกรมการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้อง ส่งเสริมการฟื้นฟูสภาพร่างกาย  เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนเมื่ออยู่ในโรงพยาบาลและการนอนโรงพยาบาลนานกว่าปกติ

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Close