วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2024

บทคัดย่อ

          การวิจัยเชิงพรรณนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผู้มารับบริการรักษาด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หลักที่มารับบริการที่ โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์  โดยประชากรเป็นผู้มา รับบริการรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ระหว่างปี 2552 – 2556 จำนวน 236  ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบบันทึกข้อมูลผู้มารับบริการรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หลักโรงพยาบาลปราสาท ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล 3 ส่วนคือ ข้อมูลทั่วไป ชนิดประเภทและระยะเวลาเกิด ของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หลัก และการรักษา ผลการรักษาผู้รับบริการโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หลัก ซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการบันทึกข้อมูลจากเวชระเบียนของผู้ป่วยที่มารับการรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ตามรหัสโรค ICD 10 ในช่วงปี 2552 - 2556 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยมีดังต่อไปนี้

ผู้มารับบริการรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หลัก ส่วนมากมาจากต่างอำเภอร้อยละ17.8 เพศชายเป็นส่วนใหญ่ร้อยละ 84.3  มีอายุน้อยกว่า 20 ปีร้อยละ 48.3  ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นร้อยละ47.9  ประกอบอาชีพรับจ้างหรือกรรมกรร้อยละ 34.3  โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หลักที่พบสองอันดับแรกได้แก่ โรคหนองในร้อยละ 88.1 และโรคซิฟิลิส ร้อยละ 8.6  และระยะเวลาเวลาในการเกิดโรคน้อยกว่า 5 วันร้อยละ 52.5  

          ผู้มารับบริการรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หลัก ส่วนใหญ่สามในสี่ไม่ได้รับการรักษาที่ใดมาก่อน คิดเป็นร้อยละ 98.7 ,การรักษาของผู้มารับบริการในงานผู้ป่วยนอกส่วนมากได้รับการรักษาด้วยยาทานและยาฉีด ร้อยละ 76.6  และผลการรักษาจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แล้วหาย ร้อยละ 90.7

 ข้อเสนอแนะจากการวิจัยนี้  ได้แก่ พยาบาล ควรจัดทีมในการให้ความรู้และรณรงค์แจกถุงยางอนามัย เพื่อให้กลุ่มวัยรุ่นหรือนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงได้มีความรู้เท่าทันในการดูแลตนเองและการป้องกันที่เหมาะสม เพื่อลดอัตราการเกิดโรค     ทำงานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ เพื่อวางแนวทางการให้บริการผู้มารับการรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างเหมาะสม เพื่อให้ได้รับการรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ได้มาตรฐาน   ทั้งนี้หน่วยงานที่รับผิดชอบควรส่งเสริมและสร้างความตระหนักในการมารักษาต่อเนื่องและติดตามคู่เพศสัมพันธ์มารับการรักษาร่วมด้วย

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Close