วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน ค.ศ. 2024

บทคัดย่อ

                                การวิจัยเชิงพรรณนาครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะโภชนาการ และ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆกับภาวะโภชนาการของบุคลากร เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปราสาท อำเภอปราสาท กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่เจ้าหน้าที่ตามหน่วยงานต่างๆจำนวน 270 คน โดยการเลือกแบบเจาะจงจากทุกหน่วยงาน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือข้อมูลทั่วไป และข้อมูลที่ทำการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารกับภาวะโภชนาการ  ใช้สูตรประสิทธิ์แอลฟาของครอนบราค (Cronbach’s alpha)ได้ค่าความเชื่อมั่น ของแบบสอบถาม พฤติกรรมการบริโภคอาหารของบุคลากรเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลปราสาท เท่ากับ 0.7 เก็บรวบร่วมข้อมูลระหว่าง วันที่ 7-20  สิงหาคม   2555 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนาได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติวิเคราะห์ได้แก่  ไคสแควร์  ผลการวิจัยมีดังนี้

                   บุคลากร เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปราสาท มีภาวะโภชนาเกินร้อยละ19.3 

                   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการเกินของบุคลากร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  ได้แก่  อายุ สถานภาพสมรส ประวัติโรคอ้วน และพฤติกรรมการบริโภค   ส่วนปัจจัยอื่นๆไม่มีความความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการเกินของบุคลากร 

                  ข้อเสนอแนะจากการวิจัยนี้ ได้แก่ การรณรงค์ให้บุคลากรในโรงพยาบาลปราสาท มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ถูกต้อง  มีโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย  รวมทั้ง เฝ้าระวัง ติดตามภาวะสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงที่มีภาวะโภชนาการเกิน

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Close