วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2024

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงพรรณนาครั้งนี้   มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จำแนกตามปัจจัยต่างๆของบุคลากรโรงพยาบาลปราสาท   จังหวัดสุรินทร์  กลุ่มตัวอย่าง   ได้แก่ บุคลากรโรงพยาบาลปราสาท จำนวน  120 คน โดยการสุ่มแบบอย่างง่าย  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม  ประกอบไปด้วย 2 ส่วน ได้แก่  ส่วนที่  1  คือ  ข้อมูลทั่วไป และส่วนที่ 2  คือความคิดเห็นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แยกเป็น 5 ด้าน ได้แก่  ด้านนโยบายการบริหารขององค์กร  ด้านการส่งเสริมการศึกษา ด้านการประชุม/อบรม/ดูงาน  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านการพัฒนาตนเอง  ซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรงโดยผู้เชี่ยวชาญและทดสอบความเชื่อมั่นด้วยวิธีอัลฟาของครอนบาคได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดเท่ากับ 0.93   เก็บรวบรวมข้อมูลโดยให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามระหว่าง วันที่ 1  พฤษภาคม 2557  ถึงวันที่ 12  พฤษภาคม  2557 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา ได้แก่  จำนวน  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติวิเคราะห์ได้แก่ Independent t test และ  ANOVA

ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้ง 5  ด้าน  ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่  ด้านการประชุม/อบรม/ดูงาน (= 3.75)  ด้านนโยบายการบริหารขององค์กร (= 3.65)    ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (= 3.62)  ด้านการพัฒนาตนเอง    (= 3.62)  และด้านการส่งเสริมการศึกษา  (= 3.48)  ตามลำดับ

เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จำแนกตามปัจจัยต่างๆผลการวิจัยพบว่า  กลุ่มตัวอย่างที่มี  เพศ  อายุ  สถานภาพ  ระดับการศึกษา  ประสบการณ์การทำงาน  ตำแหน่ง และรายได้  มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 

จากการศึกษาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า โรงพยาบาลควรให้ความสำคัญกับนโยบายที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ  ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการศึกษาต่อ  รวมทั้งจัดหาทุนสนับสนุน และให้โอกาสบุคลากรได้รับการพัฒนาที่หลากหลาย เพื่อสามารถเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยอยู่เสมอ และผู้ปฏิบัติงานเองควรที่จะพัฒนางานตนเองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  และการวิจัยในครั้งต่อไปควรมีการวิจัยความต้องการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรโรงพยาบาลปราสาท มีการศึกษาสิ่งที่คาดหวังจากการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรของโรงพยาบาลปราสาท

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Close