วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม ค.ศ. 2024

การวิจัยเชิงพรรณนาครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการของเจ้าหน้าที่ต่อการใช้บริการยานพาหนะรพ.ปราสาท และเพื่อเปรียบเทียบความต้องการจำแนกตามตัวแปรต่างๆ

กลุ่มตัวอย่างคือ  เจ้าหน้าโรงพยาบาลปราสาท ซึ่งได้จากการสุ่มอย่างง่าย  จำนวน  100 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่  แบบสอบถามซึ่งประกอบด้วยข้อมูล  2  ส่วนคือ  ข้อมูลทั่วไป  และแบบสำรวจความต้องการซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญและทดสอบความเชื่อมั่นโดยวิธี อัลฟา ของครอนบาค  มีค่าเท่ากับ  0.95  เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการตอบแบบสอบถามระหว่าง  วันที่  3  - 10  มกราคม  2551  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใชสถิติพรรณนาได้แก่ จำนวน  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติวิเคราะห์ได้แก่  t-test และ F- test  ผลการวิจัยมีดังต่อไปนี้ 

                ความต้องการของผู้รับบริการในภาพรวม  พบว่า ความต้องการอยู่ในระดับสูงและปานกลางร้อยละ 83.0 และ 17.0 ตามลำดับ  เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าความต้องการที่มีมากที่สุด  2  ลำดับแรกคือ  การตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาวะปกติ  ร้อยละ  87.00  รองลงมาคือ  กรณีเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับรถยนต์ควรมีการแจ้งผู้บังคับบัญชารับทราบ  ร้อยละ  84.00  เมื่อเปรียบเทียบความต้องการของผู้รับบริการจำแนกตามตัวแปรต่างๆ  ผลการวิจัยพบว่าความต้องการของผู้รับบริการมีความแตกต่างกันในระดับผู้ปฏิบัติและระดับหัวหน้างาน  ส่วนตัวแปรอื่นๆไม่มีความเกี่ยวข้องกับความต้องการของผู้รับบริการ

จากข้อค้นพบดังกล่าว  สามารถนำไปเป็นแนวทางพัฒนาหน่วยงานยานพาหนะ  โดยหน่วยงานยานพาหนะควรตรวจสภาพเครื่องยนต์ทุกวัน เพื่อพร้อมใช้ และควรมีการปรับปรุงด้านการให้บริการแก่ผู้มารับบริการโดยมีการจัดอบรมหัวใจของการบริการ

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Close