วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2024

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบทดลองเบื้องต้น (Pre-experiment) มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความรู้การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยของพนักงานเปล และเพื่อเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยของพนักงานเปลก่อน – หลังการสอน กลุ่มตัวอย่างได้แก่พนักงานเปลจำนวน 12 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถามและแบบทดสอบความรู้ซึงประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่วน คือข้อมูลทั่วไปและข้อมูลแบบทดสอบที่ทำการศึกษาซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรงของเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพจำนวน 5 คน ผ่านการทดสอบความเชื่อมั่นกับพนักงานเปลโรงพยาบาลนางรอง จังหวัด บุรีรัมย์ ซึ่งมีกลุ่มตัวอย่างที่ใกล้เคียงกันก่อนนำมาใช้จริง เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา  และสถิติวิเคราะห์ได้แก่ Paired  samples  t- test 

ผลการศึกษาพบว่า ก่อนการสอนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยพนักงานเปลส่วนใหญ่มีความรู้อยู่ในระดับปานกลางจำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 58.3 รองลงมามีความรู้อยู่ในระดับต่ำจำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 หลังการสอนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยพบว่าพนักงานเปลส่วนใหญ่มีความรู้อยู่ในระดับสูงจำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 75.0 รองลงมามีความรู้อยู่ในระดับปานกลางจำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของความรู้ก่อนการสอน และหลังการสอนพบว่าพนักงานเปลมีความรู้ เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

 ข้อเสนอแนะ จากข้อมูลที่พบควรเพิ่มพูนความรู้เรื่องแผนการบำรุงรักษาการใช้อุปกรณ์และให้โอกาสพนักงานเปลทั้งเก่าและใหม่ได้ศึกษาดูงานในโรงพยาบาลอื่นที่มีศักยภาพที่สูงกว่าหรือจัดอบรมให้ความรู้เพิ่มเติมตามความเหมาะสม พร้อมติดตามตัวชี้วัดหน่วยงานอย่างต่อเนื่องว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหรือลดลงหลังจากการให้ความรู้และการศึกษาครั้งต่อไปควรทำการศึกษาทักษะการให้บริการของพนักงานเปล

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Close