วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2024

การวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบการไหลของน้ำนมในมารดาหลังคลอดที่ได้รับการประคบด้วยสมุนไพรกับไม่ได้รับการประคบด้วยสมุนไพร นี้เป็นเชิงทดลอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะการไหลของน้ำนมมารดาที่ได้รับการประคบด้วยสมุนไพรและไม่ได้รับการประคบด้วยด้วยสมุนไพร เพื่อเปรียบเทียบการไหลของน้ำนมในมารดาหลังคลอด  ที่ได้รับการประคบด้วยประคบด้วยสมุนไพรและไม่ได้รับการประคบด้วยสมุนไพร  กลุ่มตัวอย่างคือ   มารดาหลังคลอดที่มาคลอดในโรงพยาบาลปราสาท อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  โดยสุ่มแบบเจาะจง  จำนวน  60  ราย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่แบบบันทึก  ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลทั่วไป  และแบบบันทึกข้อมูลมารดาหลังคลอดและระดับการไหลของน้ำนมของมารดา  (LATCH  SCORE) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการทดลองกลุ่มตัวอย่างระหว่าง  27 สิงหาคม 2555  - 23 พฤศจิกายน  2555 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานละสถิติวิเคราะห์ได้แก่  Mann – Whitney  Test

 ผลการวิจัย พบว่า มารดากลุ่มที่ได้รับการประคบด้วยสมุนไพร มีค่าเฉลี่ยอันดับการไหลของน้ำนมดีกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับการประคบ แต่ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 

จากการค้นพบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า   ควรมีการส่งเสริมให้มารดาหลังคลอดได้รับการประคบด้วยสมุนไพร

ต่อไป

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Close