วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2024

การวิจัยเรื่อง     ศึกษาระยะเวลาการนอนโรงพยาบาลของผู้ป่วยไส้ติ่งอักเสบเปรียบเทียบกับวันนอนมาตรฐานนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา โดยวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระยะเวลาการนอนโรงพยาบาลของผู้ป่วยไส้ติ่งอักเสบและเปรียบเทียบระยะเวลาการนอนโรงพยาบาล กับมาตรฐาน รวมถึงศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อระยะเวลาการนอนโรงพยาบาล กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาคือ  ผู้ป่วยชายที่นอนพักรักษาตัวด้วยโรคไส้ติ่งอักเสบที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนในหอผู้ป่วยชายโรงพยาบาลปราสาท  โดยการสุ่มแบบเจาะจงจำนวน  68  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่     แบบบันทึกที่ผู้วิจัยได้จัดทำขึ้น ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่วนคือ ข้อมูลทั่วไปและปัจจัยต่างๆซึ่งเกี่ยวข้องกับระยะเวลาการนอนโรงพยาบาล  ซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ  การเก็บข้อมูลโดยการเก็บข้อมูลย้อนหลัง ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2549 ถึงเดือน  กันยายน 2550  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา        ได้แก่    ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ค่าสหสัมพันธ์ ได้แก่  Independent t- test และ simple correlation 

             กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 69.1 มีระยะเวลาการนอนโรงพยาบาล นาน 3 วัน  ร้อยละ 19.1 มีระยะเวลาการนอนโรงพยาบาล 2 วัน ร้อยละ 5.9 มีระยะเวลาการนอนโรงพยาบาล 4 วัน และ 5 วันตามลำดับ  คิดวันนอนเฉลี่ย 2.9 วัน

          เมื่อเปรียบเทียบระยะเวลาการนอนโรงพยาบาลกับมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ระยะเวลาการนอนโรงพยาบาลของผู้ป่วยในชายต่ำกว่ามาตรฐาน  และพบว่าตัวแปรที่มีผลต่อระยะเวลาการนอนโรงพยาบาลนาน ได้แก่ โรคร่วมระหว่างป่วย และยาปฏิชีวนะหลังการผ่าตัด ส่วนตัวแปรอื่นๆ ไม่ส่งผลต่อระเวลาการนอนโรงพยาบาล

จากข้อค้นพบดังกล่าวสามารถนำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงการให้บริการ  โดยเน้นพยาบาลผู้ให้การดูแลให้มีความรู้ในเรื่องโรค   การตรวจร่างกาย  รวมถึงผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ  เพื่อสามารถรายงานแพทย์ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว   เน้นย้ำเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในเรื่องของการให้ความรู้ในเรื่องของโรคและอาการแสดงที่ควรมาพบแพทย์ทันทีเพื่อป้องกันการเกิดไส้ติ่งแตกทะลุ   รวมถึงศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมในปัจจัยอื่นที่มีผลต่อระยะเวลาการนอนโรงพยาบาลนาน และทำวิจัยในเชิงคุณภาพเกี่ยวกับโรคร่วมและการใช้ยาปฏิชีวนะหลังการผ่าตัดว่ามีความสัมพันธ์กับระยะเวลาการนอนโรงพยาบาลนานอย่างไร  

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Close