วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2024

          การวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้นครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้และทักษะเรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง และเปรียบเทียบความรู้และทักษะก่อนและหลังการอบรม เรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงของพยาบาลวิชาชีพ และเจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉินในโรงพยาบาลปราสาท กลุ่มตัวอย่าง คือ พยาบาลวิชาชีพ และเจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน ที่เข้ารับการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง จำนวน 74 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบทดสอบความรู้และทักษะเกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง เก็บรวบรวมข้อมูล โดยให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบทดสอบ ในระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคม 2550 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติวิเคราะห์ ได้แก่  Paired t-test ผลการวิจัยมีดังต่อไปนี้ ค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้และทักษะเรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงของผู้เข้ารับการอบรม หลังเข้ารับการอบรมมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเข้ารับการอบรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

          จากข้อค้นพบดังกล่าว สามรถนำไปพัฒนาทีมสุขภาพเพื่อให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานอย่างรวดเร็วถูกต้องมีประสิทธิภาพ และสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการช่วยฟื้นคืนชีพไปให้คำแนะนำเกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพให้แก่ผู้ร่วมงานและผู้อื่นได้และเป็นการส่งเสริมการทำงานเป็นทีมระหว่างแพทย์       พยาบาลและผู้ร่วมงานได้
 

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Close