วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2024

    การวิจัยเชิงพรรณนา เรื่อง ความพึงพอใจต่อพยาบาลเวรตรวจการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับของความพึงพอใจต่อพยาบาลเวรตรวจการ และเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อพยาบาลเวรตรวจการจำแนกตามปัจจัยต่างๆ  กลุ่มตัวอย่างคือ พยาบาลวิชาชีพ(ข้าราชการ ลูกจ้างชั่วคราว) และพนักงานเวชกิจฉุกเฉินที่ปฏิบัติงานในช่วงเวลา 16.00 – 24.00 น. ในหน่วยงานหอผู้ป่วยชาย หอผู้ป่วยหญิง หอผู้ป่วยเด็ก หอผู้ป่วยหลังคลอด ห้องคลอด ห้องผ่าตัด งานส่งเสริมสุขภาพ งานอุบัติเหตุฉุกเฉินและแผนกผู้ป่วยนอก ของกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์  โดยสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จำนวน 64 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ข้อมูลทั่วไป แบบสอบถามความพึงพอใจต่อพยาบาลเวรตรวจการ และแบบสอบถามความพึงพอใจในด้านอื่น ๆ ซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ และทดสอบความเชื่อมั่นของเนื้อหา (Reliability)โดยวิธีครอนบาช (Cronbach’s Coefficiency Alpha)  มีค่าเท่ากับ 0.89 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างระหว่างวันที่  3 – 31 มกราคม 2551  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนาได้แก่ ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ส่วยเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติวิเคราะห์ได้แก่ t-test และ F-test

    ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจต่อพยาบาลตรวจการอยู่ในระดับปานกลาง และตัวแปรต่าง ๆ ในด้านเพศ อายุ สถานภาพ ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลปราสาท ระดับ(ข้าราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และอื่นๆ) แผนกที่ปฏิบัติ รายได้ต่อเดือน และจำนวนครั้งในการขึ้นปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (16.00 – 24.00 น.) ต่อเดือน ไม่แตกต่างกัน

          จากข้อค้นพบดังกล่าว สามารถนำไปเป็นแนวทางพัฒนาบุคลากรในโรงพยาบาลปราสาทโดยการพัฒนาความสามารถของพยาบาลเวรตรวจการในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านการบริหาร ด้านมนุษยสัมพันธ์และการสื่อสาร ด้านการนิเทศ ด้านการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ ด้านประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และเน้นการพัฒนาในด้านวุฒิภาวะทางอารมณ์  รวมทั้งส่งเสริมความเข้าใจในบทบาทของพยาบาลเวรตรวจการ ในหอผู้ป่วยเด็ก ห้องคลอด ห้องผ่าตัด หอผู้ป่วยหญิง หอผู้ป่วยหลังคลอด งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน และงานอื่น ๆ

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Close