วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2024

โรงงานเย็บผ้าขนาดใหญ่มีพนักงาน 2500 คน มีการระบาดของโควิด19 พบผู้ป่วย 450 ราย ซึ่งในขณะนั้น
พนักงานส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับวัคซีน กลุ่มงานอาชีวเวชกรรมและคณะกรรมการโรคติดต่ออ าเภอปราสาท มีมติให้น าแนวทางการ
ควบคุมโรคโดยหลักการ bubble and sealed มาด าเนินการเพื่อยับยั้งการระบาด ผลการด าเนินงาน ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่
ต่อเนื่องมากกว่า 28 วัน
เอกสาร

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Close