วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2024

การพัฒนางานบริการเภสัชกรรมในหน่วยบริการปฐมภูมิ 18 แห่ง ตามเกณฑ์รพ.สต.ติดดาว ด้านระบบ
บริการผู้ป่วยโรคเรื้อรัง(NCD) โดยยกเลิกการใช้ Family folderและใบสั่งยา (paperless) กำหนดให้แพทย์เป็นผู้สั่งใช้ยาผ่าน
โปรแกรม HOSxP-PCU แทนการคัดลอกค าสั่ง และทวนสอบการสั่งใช้ยาโดยพยาบาล และการใช้ตารางค านวณเม็ดยาให
สัมพันธ์กับวันนัด สามารถช่วยลดความคลาดเคลื่อนทางยาได้จาก 85.56  เป็น 59.47  ต่อ 1,000 ใบสั่งยา 
ด้านระบบความ ปลอดภัยจากการใช้ยา โดยการเชื่อมต่อข้อมูลผู้ป่วยแพ้ยาระหว่างโรงพยาบาล(HOSxP) ไปยังหน่วยบริการปฐมภูมิ 
(HOSxP -PCU) ผ่านโปรแกรม mPCU ช่วยป้องกันการแพ้ยาซ้ าและฐานข้อมูลผู้ป่วยแพ้ยาถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
ด้านระบบการ จัดการยาใกล้หมดอายุ ปรับปรุงบัญชียาที่ส ารองไว้และน าไป-กลับในวันให้บริการผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
ส่งผลให้รายการยาหมดอาย ลดลงจาก 6 รายการ(มูลค่า 6,324 บาท) เหลือเพียง 2 รายการ (มูลค่า 1,195 บาท)

เอกสาร
 

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Close