วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2024

การวิจัยเชิงพัฒนา เพื่อศึกษาภาวะสุขภาพของผ้สูงอายุอำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ และ เพื่อ เปรียบเทียบผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ระหว่าง ก่อน กับ หลัง การนำรูปแบบใหม่ จำแนก เป็นรายปีเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่ 1ตุลาคม 2563 ถึง30มิถุนายนพ.ศ.2565 เครื่องมือที่ใช้ได้แก่แบบ บันทึกข้อมูลผู้สูงอายุ แบบบันทึกการประชุม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติค่าเฉลี่ย ร้อยละ การวิเคราะห์เชิง เนื้อหา

ผลการศึกษา พบว่า 1. ภาวะสุขภาพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2564 ผู้สูงอายุอำเภอท่าตูมมีจำนวน

15,910คน คิดเป็น ร้อยละ 15.70 เป็นกลุ่มติดสังคม 14,552 คนติดบ้าน 1,193 คนและติดเตียง 165 คนผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพิง จำนวน 1,358 คน ในปีงบประมาณ 2565 วัยสูงอายุ 60ปีขึ้นไป 16,445คน ร้อยละ 17.97 เป็นกลุ่มติดสังคม 15,074 คน ติดบ้าน 1,193 คน และติดเตียง 178 คน ผู้วิจัยได้ประชุมกลุ่ม ผู้ปฏิบัติงานเพื่อรับฟังความคิดเห็น ต่อคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอและผู้ที่เกี่ยวข้องโดย เป็นการสรุปข้อมูลเพื่อนำเข้าพิจารณารูปแบบการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ที่ประชุมมีมดิให้ชัดทำ แนวทางดังนี้1)แนวทางการติดตามภาวะสุขภาพโดยมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบงานที่ชัดเจน 2)มีการสรุป รายงานและวิเคราะห์ข้อมูลทุกเดือนเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ 3) กำหนด ตารางการปฏิบัติงานในการลัดกรองภาวะสุขภาพผ้สูงอายุ 4) กำหนดเป็นตัวชี้วัดระดับอำเภอ เพื่อติดตาม อย่างต่อเนื่อง 2 . การเปรียบเทียบผลการดำเนินงานการ ปีงบประมาณ 2564 ก่อนการพัฒนาพบว่า การดูแล กลุ่มพึ่งพิง จำนวน 1,358 ราย ผู้สูงอายุอาการดีขึ้น 213 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.68 อาการแย่ลง 235 ราย คิดเป็นร้อยละ 17.31 อาการคงเดิม 615 ราย คิดเป็นร้อยละ 45.29 เสียชีวิต 295 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.72 และ ปีงบประมาณ2565 หลัง การนำรูปแบบ ที่พัฒนาขึ้นไปดำเนินการพบว่า กลุ่มพึ่งพิง จำนวน 1,371 ราย อาการดีขึ้น 378 ราย คิดเป็นร้อยละ 27.57 อาการแย่ลง 160ราย คิดเป็นร้อยละ 11.67อาการคงเดิม 711 รายคิดเป็นร้อยละ 51.86เสียชีวิต 122 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.90จากข้อมูลการเปรียบเทียบผู้วิชัยพบว่า จำนวนผู้สูงอายุเสียชีวิตลดลง 91 ราย คำสำคัญ: ภาวะสุขภาพ ,สูงอายุ, คุณภาพชีวิต

เอกสาร

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Close