วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2024

บทคัดย่อ

 

           การวิจัยเรื่องความรู้และการปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยแผลกดทับของญาติ หอผู้ป่วยศัลยกรรม

โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ และ การปฏิบัติในดูแลผู้ป่วยแผลกดทับของญาติ กลุ่มตัวอย่างคือ ญาติที่ดูแลผู้ป่วยที่มีแผลกดทับที่นอนพักรักษาในตึกศัลยกรรม โรงพยาบาลปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ โดยเลือกแบบเฉพาะเจาะจง จำนวน 30 ราย  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ข้อมูลทั่วไป แบบทดสอบความรู้และแบบทดสอบการปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยที่มีแผลกดทับของญาติซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญและทดสอบความเชื่อมั่นโดยวิธีอัลฟ่า ของครอนบาค มีค่าเท่ากับ 0.62 เก็บรวบรวมข้อมูลโดย การทำแบบสอบถามระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2555 – 31 ตุลาคม 2555 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยมีดังนี้

            กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ ระดับปานกลาง ร้อยละ 66.7 ระดับต่ำ ร้อยละ 33.3 และการปฏิบัติถูกต้องในการดูแลผู้ป่วยแผลกดทับของญาติอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 70 และอยู่ในระดับที่ดี ร้อยละ 20

จากการค้นพบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า  ควรมีการส่งเสริม  และให้ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยที่มีแผลกดทับแก่ญาติ  โดยเฉพาะในกลุ่มที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา  และกลุ่มที่อาชีพเกษตรกรรม  เพื่อเพิ่มความรู้ในการดูแลผู้ป่วยที่มีแผลกดทับให้มากขึ้น

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Close