วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2024

บทคัดย่อ

การวิจัยแบบกึ่งทดลองครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบการรักษาระหว่างการดัดดึงข้อกับการออกกำลังกายบริหารข้อไหล่และระยะเวลาจากการหายจากโรคของทั้งสองกลุ่ม   กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้หญิงและผู้ชาย  ที่เป็นต้องโรค Adhesive capsulitis หรือ Frozen shoulder  จำนวน 14 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบบันทึกการสัมภาษณ์ประวัติและการตรวจร่างกาย  แบบฟอร์มที่วัดระดับความรู้สึกความเจ็บปวด (pain scales)  และเครื่องวัดมุมการเคลื่อนไหวชนิด universal goniometer ขนาด 6นิ้วฟุต   ซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรงโดยผู้เชี่ยวชาญ เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์และทดลองผู้เข้าร่วมวิจัย ระหว่างเดือน กุมพาพันธ์ 2557 ถึง เมษายน 2557  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติการเปรียบเทียบ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติวิเคราะ ได้แก่ Independent t-test ผลการวิจัยมีดังต่อไปนี้

          เปรียบเทียบหลังจากการรักษา การดัดดึงไหล่ และออกกำลังกาย พบว่า Pain of shoulder  abduction มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสิถิต กลุ่มการรักษาโดยการดัดดึง    มีค่าเท่ากับ7.42  กลุ่มการรักษาโดยการออกกำลังกาย   มีค่าเท่ากับ8.28    

 ROM of shoulder internal rotation  มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสิถิต กลุ่มการรักษาโดยการดัดดึง   มีค่าเท่ากับ 61.42 กลุ่มการรักษาโดยการออกกำลังกาย   มีค่าเท่ากับ 42.85

 Muscle power of shoulder external rotation  มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสิถิต กลุ่มการรักษาโดยการดัดดึง   มีค่าเท่ากับ 3.28  กลุ่มการรักษาโดยการออกกำลังกาย    มีค่าเท่ากับ 2.42

           ส่วนตัวแปรอื่นๆ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ

          จากการค้นพบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ควรอธิบายความรู้เกี่ยวกับโรคให้ผู้ป่วยเข้าใจอย่างท่องแท้ เพื่อให้ผู้ป่วยทราบถึงวิธีการรักษา การปฎิบัติตัวที่ถูกต้อง   และส่งเสริม ป้องกัน ไม่ให้กลับมาเป็นซ้ำ

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Close