วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2024

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง การศึกษาทัศนคติต่อการบริหารสมรรถนะของบุคลากรโรงพยาบาลปราสาทเป็นการวิจัยเชิงพรรณนา(Descriptive Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบทัศนคติต่อการบริหารสมรรถนะของบุคลากรโรงพยาบาลปราสาท  กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรโรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยการสุ่มแบบอย่างง่าย จำนวน 193 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถามซึ่งประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่วน คือ ข้อมูลทั่วไปและแบบวัดทัศนคติต่อการบริหารสมรรถนะ ซึ่งผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ และทดสอบความเชื่อมั่นโดยวิธีสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค มีค่าเท่ากับ 0.91  เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2551 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์  2551 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา

ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อการบริหารสมรรถนะอยู่ในระดับปานกลางร้อยละ 78.32 รองลงมาได้แก่ ระดับสูง ร้อยละ 14.5  และระดับต่ำ เพียงร้อยละ 7.3 เท่านั้น และเมื่อเปรียบเทียบทัศนคติต่อการบริหารสมรรถนะ ของบุคลากรโรงพยาบาลปราสาท  ผลการวิจัย พบว่า ไม่มีปัจจัยส่วนบุคคลใดมีความเกี่ยวข้องกับทัศนคติต่อการบริหารสมรรถนะ

จากข้อค้นพบดังกล่าว  พบว่า กลุ่มตัวอย่างยินดีให้ความร่วมมือในกิจกรรมที่เกี่ยวกับการบริหารสมรรถนะ มีความเชื่อว่าการบริหารสมรรถนะทำให้บุคลากรปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการบริการจัดการสมรรถนะทำให้เกิดวัฒนธรรมในโรงพยาบาลในทางที่ดีและเหมาะสม  ดังนั้นคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรควรจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการบริหารสมรรนถะที่เป็นประโยชน์ และน่าสนใจเพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมกิจกรรมให้มากขึ้น อีกทั้งการวิจัยครั้งนี้ไม่ได้วัดความรู้เรื่องการบริหารสมรรถนะ ดังนั้นการวิจัยครั้งต่อไปควรมีการวัดความรู้เรื่องการบริหารสมรรถนะร่วมด้วย ควรมีการศึกษาบทบาทและการปฏิบัติตัวที่เหมาะสมของบุคลากรต่อการบริหารสมรรถนะที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ควรมีการศึกษาสิ่งที่คาดหวังจากการบริหารสมรรถนะของบุคลากรและคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Close