วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2024

การวิจัยเชิงพรรณนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ของผู้ป่วย เบาหวานที่มานอนพักรักษาตัว กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ป่วยเบาหวานที่มานอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลปราสาท โดยการสุ่มแบบเจาะจง จำนวน 60 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามซึ่งประกอบด้วยข้อมูล 3 ส่วน คือ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม แบบวัดความรู้และแบบวัดพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้ป่วยเบาหวาน  และทดสอบความเชื่อมั่น โดยวิธีการ อัลฟา
ของครอนบาค มีค่าเท่ากับ   0.42  เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง 
ระหว่างวันที่ 1- 31ธันวาคม  2550 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ พรรณนา 
ได้แก่ ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติวิเคราะห์ ได้แก่ t-test และ f-test  ผลการวิจัยดังนี้
กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารประเภทผลไม้ที่มีรสหวานจัด สูง ร้อยละ 70.0 
รับประทานอาหารอาหารจุบจิบ ระดับปานกลาง ร้อยละ 53.3  และ รับประทานยา ต่ำ ร้อยละ 20.0
ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง  ผู้ป่วยเบาหวานที่มานอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เป็นเพศหญิงร้อยละ 83.3 และมีอายุระหว่าง 15-30 ปีมากที่สุด  สอดคล้องกับผลการศึกษาของ (สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย:บทนำ)  โรคเบาหวานพบได้กับคนทั่วไป และเกิดขึ้นได้กับทุกเพศและทุกกลุ่มอายุ   พฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้ป่วยเบาหวาน   ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับการโรคเบาหวาน คิดเป็นร้อยละ 85.0   ต้องควบคุมอาหารร่วมกับการออกกำลังกายโดยไม่ต้องรับประทานยาลดระดับน้ำตาล แต่ถ้าระดับน้ำตาลในเลือด
ยังสูงกว่าที่ควร ก็จะใช้ยารับประทานร่วม
ผู้ป่วยเบาหวานรับประทานของหวานหรือขนมหวานและอาหารประเภทแป้งมากที่สุด ร้อยละ 63.3  
 นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยเบาหวานแล้วยังเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆของผู้ป่วยตลอดจน
ญาติพี่น้องที่มีความสนใจที่ค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับ โรคเบาหวาน  จากการค้นพบข้อมูล  สามารถนำไปเป็นแนวทางในการควบคุมการรับประทานอาหารของผู้ป่วยเบาหวาน ตลอดจนญาติหรือผู้ดูป่วยเมื่อกลับไปพักรักษาตัวอยู่ที่บ้าน เป็นแนวทางในการรักษาตัว โดยไม่ต้องพึ่งยาเพียงอย่างเดียวและเพื่อให้ผู้ป่วยเข้าใจในการดูแลตนเองและญาติให้มากขึ้น

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Close