วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2024

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องความพึงพอใจต่อหน่วยงานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ของบุคลากรโรงพยาบาลปราสาท นี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจ และเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อหน่วยงานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ จำแนกตามปัจจัยต่างๆ ของบุคลากร โรงพยาบาลปราสาท กลุ่มตัวอย่างคือ ข้าราชการ  ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว   โดยการเลือกแบบเจาะจง จำนวน 110 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่วน คือ ข้อมูลทั่วไปและแบบวัดความพึงพอใจต่อหน่วยงานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ของบุคลากรซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ และ ทดสอบความเชื่อมั่นมีค่าเท่ากับ .083  เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามใช้เวลาประมาณ 30 วัน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนาได้แก่ จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สำหรับอธิบายข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างและสถิติวิเคราะห์(Analytical statistic)  ได้แก่  Independent t test และ  ANOVA

ผลการวิจัยในภาพรวมของความพึงพอใจต่อหน่วยงานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ของบุคลากร  โรงพยาบาลปราสาท ร้อยละ 82.32 และความพึงพอใจต่อหน่วยงานจำแนกตามปัจจัยต่างๆผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน จำนวนครั้งที่มาใช้บริการแตกต่างกันมีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพ  แตกต่างกันมีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

จากการค้นพบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการให้บริการงานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ ควรเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่และการมีอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยในการให้บริการทางคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลควรที่จะจัดสรรงบประมาณที่จะนำมาซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยตรงความต้องการหน่วยงานนั้นๆ เพื่อให้ผู้มารับบริการและเจ้าหน้าที่ได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและได้รับบริการอย่างทั่วถึง

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Close