วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2024

การวิจัยเรื่องความสุขในการทำงานของบุคลากรโรงพยาบาลปราสาท  ปี 2555 เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง  ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล  บรรยากาศองค์การ  ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ความผูกพันต่อองค์การ  กับความสุขในการทำงานของบุคลากรโรงพยาบาลปราสาท      มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสุขในการทำงานของบุคลากรโรงพยาบาลปราสาทและเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความสุขในการทำงานของบุคลากรโรงพยาบาลปราสาท  กลุ่มตัวอย่าง  คือบุคลากรในโรงพยาบาลปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ โดยการเลือกแบบสุ่มอย่างง่าย  จำนวน  330  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่  แบบสอบถาม  ซึ่งประกอบด้วย  ข้อมูล 5  ส่วน  คือ   ข้อมูลทั่วไป  บรรยากาศองค์การ  ปัจจัยสิ่งแวดล้อม  ความผูกพันต่อองค์การ  และความสุขในการทำงาน  ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญและทดสอบความเชื่อมั่นโดยวิธีอัลฟา             ของครอนบาค  มีค่าเท่ากับ 0.967   เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง  ระหว่างวันที่  20  มกราคม  พ.ศ. 2555 - 30 มีนาคม พ.ศ.2555  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนาได้แก่  จำนวน  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  สำหรับอธิบายข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง  และสถิติวิเคราะห์(Analytical statistics)ได้แก่      

Chi-square  Test และ Correlations

          ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความสุขอยู่ในระดับน้อย  คิดเป็นร้อยละ  54.8  และมีความสุขอยู่ในระดับมาก  คิดเป็นร้อยละ  45.2  เมื่อเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่าง รายได้กับความสุขในการทำงาน ผลการวิจัยพบว่าความสุขในการทำงานมีความแตกต่างกันในกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้แตกต่างกัน  ส่วนตัวแปรอื่นๆ  ได้แก่  เพศ   อายุ  ระดับการศึกษา  สถานภาพสมรส ประสบการณ์การทำงานในโรงพยาบาล ตำแหน่งและสถานภาพการทำงานปัจจุบัน ไม่มีความเกี่ยวข้องกับความสุขในการทำงาน

จากการวิจัยดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า  โรงพยาบาลปราสาทควรบริหารจัดการสวัสดิการรวมถึงรายได้ให้เพียงพอ เหมาะสมต่อความต้องการของบุคลากรและมีการส่งเสริมให้บุคลากรตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Close