วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2024

การวิจัยเรื่องคุณลักษณะของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคในผู้ป่วยหลอดเลือด

สมอง (Stroke) ที่มารับบริการโรงพยาบาลปราสาท  อ.ปราสาท  จ. สุรินทร์  เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะทั่วไป และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคในผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง (Stroke) กลุ่มตัวอย่างคือ  ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มารับบริการที่โรงพยาบาลปราสาท  โดยการสุ่มแบบเจาะจง  จำนวน  63  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถาม  ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล  2  ส่วน  คือ  ข้อมูลคุณลักษณะทั่วไป  และข้อมูลปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคในผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง (Stroke)  ซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรงของเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ  และทดสอบความเชื่อมั่น โดยวิธีอัลฟาของครอนบาค  มีค่าเท่ากับ    0.687    เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างระหว่างวันที่  1  ธันวาคม 2550  -  31  มกราคม  2551   วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนาได้แก่ ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย   และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวิจัย กลุ่มตัวอย่าง  ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 51 – 70 ปี  ประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม  และไม่เคยมีประวัติบุคคลในครอบครัวป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง เมื่อพิจารณาคุณลักษณะด้านปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรค พบว่าเคยได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีอย่างสม่ำเสมอ เพื่อคัดกรองความเสี่ยงต่อการเกิดโรคจำนวนน้อยมากเพียงร้อยละ  7.9  เท่านั้น  มีโรคประจำตัวเรื้อรังเบาหวาน  ความดันร้อยละ  34.9  และมีโรคประจำตัวเรื้อรังอื่นๆร้อยละ  22.2   แต่ในทางตรงกันข้ามพบว่ามีการใช้ยา/รับประทานยารักษาโรคประจำตัวอย่างส่ำเสมอต่อเนื่องพียงร้อยละ 17.5 เท่านั้น  กลุ่มตัวอย่างไม่ทราบ หรือไม่เคยตรวจระดับไขมันในกระแสเลือดเลยถึงร้อยละ 68.3  และส่วนมากที่ชอบอาหารรสเค็ม กลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึ่งมีพฤติกรรมในการใช้สารเสพติดบุหรี่   และสุรา ทั้งที่ยังใช้อยู่  หรือเคยใช้แต่เลิกใช้แล้วในปัจจุบัน     และไม่ออกกำลังกายเลยถึงร้อยละ  71.4 

จากการค้นพบดังกล่าว  สามารถนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนางานของหน่วยงาน

สาธารณสุข และเครือข่ายในพื้นที่  โดยร่วมกันผลักดัน และดำเนินโครงการร้านชำสุขภาพให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน  เริ่มดำเนินงานคลินิกเลิกสุรา  คลินิกอดบุหรี่  คัดกรองกลุ่มผู้ที่ยังมีพฤติกรรมการใช้สารเสพติดบุหรี่  และสุรา  เข้ารับการบำบัด  และศึกษาติดตามหลังบำบัด  รวมทั้งสร้างความความยั่งยืนของวัฒนธรรมรักการออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกาย 

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Close